Умови використання Програмного Забезпечення "YouScan”

У редакції №6 від 02 листопада 2021 р.

Ці Умови використання програмного забезпечення YouScan (далі – «Умови використання Сервісу» або «Умови»)  є невід’ємною частиною усіх ліцензійних умов приєднання на надання простої (невиключної) ліцензії на право використання Програми для електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) «YouScan» (далі – Договір), що укладаються Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮСКАН Україна» (Код ЄДРПОУ: 37025387).

У всіх випадках, коли у тексті цих Умов згадується Договір, під ним одночасно маються на увазі як положення безпосередньо самого ліцензійного договору приєднання на надання простої (невиключної) ліцензії на право використання Програми для електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) «YouScan», так і ці Умови використання програмного забезпечення YouScan, що включаються до Договору як його невід’ємна частина.

Ці Умови стають обов’язковими для Ліцензіата з дати підписання Договору Сторонами і підлягають застосуванню до моменту припинення дії Договору. Реєстрація на сайті https://youscan.io/ua/ з метою використання Сервісу моніторингу соціальних медіа «YouScan» (створення Акаунта) та оплата рахунка Ліцензіара також означають безумовне прийняття Ліцензіатом усіх положень цих Умов (незалежно від факту підписання Договору між Сторонами).

 1. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

  1. Комп'ютерна програма "YouScan" - представлена в об'єктивній формі сукупність даних і команд для функціювання ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв, що є результатом інтелектуальної діяльності Ліцензіара, призначена для моніторингу соціальних медіа, розміщена на програмно–апаратному комплексі Ліцензіара, доступ до якої здійснюється за допомогою сайту і яка використовується для Дозволених цілей (далі - "Програмне забезпечення", "ПЗ", "ПЗ YouScan" або "Сервіс").

  2. Аналіз даних - дії Ліцензіата аналітичного характеру, в тому числі за запитом його Клієнтів щодо даних, спрямовані на створення різного роду комерційно цінної інформації, в допустимих конкретною Дозволеною метою межах.

  3. Дозволеною метою за Договором є:

   1. створення Ліцензіатом за допомогою аналізу даних комерційно цінної інформації про репутацію товарного знака (бренду), що дозволяє виявити репутаційні ризики і з використанням якої Ліцензіат може самостійно працювати в напрямку поліпшення іміджу товарного знака (бренду);

   2. створення Ліцензіатом за допомогою Аналізу даних комерційно цінної інформації, що використовується у власних інтересах або надається Ліцензіатом своїм клієнтам за плату.

  4. Сайт - інтернет-ресурс Ліцензіара, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: youscan.io і містить інформацію про Сервіс, Тарифні плани і вартість за надання права використання Сервісу, а також служить офіційним засобом повідомлення Ліцензіата про зміни та доповнення Сервісу за допомогою розміщення на сайті відповідної інформації у випадках, що передбачені Договором.

  5. Територія правомірного використання ПЗ - територія держав, що зазначені в п.2.7 Умов.

  6. Ліцензіар - володар усіх відомих на момент укладення Договору виняткових майнових прав на ПЗ, що має правомочності на передачу прав на використання Програмного забезпечення за Договором.

  7. Ліцензіат - індивідуальний підприємець, фізична або юридична особа, якій Ліцензіаром надається право на використання ПЗ на умовах, передбачених Договором.

  8. Ліцензійний договір - угода між Ліцензіаром і Ліцензіатом про надання простої (невиключної) ліцензії на право використання Програми для електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) «YouScan», що є договором приєднання за змістом п. 1 ст. 634 ГК України, а також усі додаткові угоди, укладені у письмовій формі і такі, що містять основні умови, на яких Ліцензіар зобов’язується надати Ліцензіату право на використання ПЗ.

  9. Ліцензія (проста (невиключна) Ліцензія) - право на використання Програмного забезпечення, яке надається Ліцензіаром Ліцензіату на умовах Договору зі збереженням за Ліцензіаром права видачі ліцензій іншим особам.

  10. Ліцензійна винагорода - грошове відшкодування Ліцензіата Ліцензіару за надання ліцензії.

  11. Ліцензійний супровід ПЗ - автоматичне оновлення Ліцензіаром на власний розсуд версій ПЗ у зв'язку з виправленням можливих помилок, що виявлені у попередніх версіях, а також у зв'язку з іншими змінами та доопрацюваннями, протягом строку дії Договору.

  12. Покриття - функціональна характеристика Аккаунта, що визначає сукупність географічних та язикових характеристик колекції, залученої до соціальних медіа, вигляд якої узгоджується Сторонами у Договорі. Покриття поділяється на наступні види:

   1. «Східна Європа» – вид Покриття, який дозволяє здійснювати збір згадок з території наступних країн: Росія; Україна; Білорусь; Грузія; Вірменія; Азербайджан; Казахстан; Киргизстан; Молдова; Таджикистан; Туркменістан; Узбекистан; а також згадки з невизначеною географічною локацією. Таке Покриття дозволяє здійснювати збір згадок наступними мовами: російською; українською; білоруською; грузинською; вірменською; азербайджанською; казахською; киргизькою; молдавською; таджицькою; узбецькою; невизначена (кирилиця); а також згадки, мова яких не визначена;

   2. «Глобальне» – вид Покриття, який дозволяє здійснювати збір згадок без географічних і мовних обмежень за умови, що Програмне забезпечення в своїй актуальній версії містить технічні характеристики, необхідні для такого збору.

  13. Базова технічна підтримка ПЗ - надається фахівцями Ліцензіара по виділених лініях служби приймання і вирішення технічних запитів (за допомогою електронної пошти: support@youscan.io), підтримка в чаті в інтерфейсі Сервісу, консультаційна допомога, що містить надання інформації про функціональні можливості Сервісу і способи їхнього використання, консультування з налаштування тем моніторингу та інші питання. Послуги базової технічної підтримки за Договором не підлягають окремій оплаті.

  14. Треті особи - фізичні особи, індивідуальні підприємці та юридичні особи, які не є Сторонами Договору.

  15. Аккаунт Ліцензіата (Аккаунт) - обліковий запис з визначеним видом Покриття, структура конкретних даних, інформації, що сукупно належить до єдиного елементу Сервісу, і яка індивідуалізується обліковими даними, що надані Ліцензіатом Ліцензіару під час реєстрації на Сервісі.

  16. Тарифний план - розмір ліцензійної винагороди за надання права використання Сервісу, який визначається обсягом функціональних характеристик Сервісу та періодом надання права використання Сервісу.

  17. YouScan Аналітика (YouScan Analytics) - інструмент для візуалізації та аналізу даних, отриманий за допомогою використання Сервісу.

  18. Акт про надання права використання ПЗ – (далі – «Акт») - документ, що підтверджує початок використання ПЗ і є доказом його використання до настання однієї з наступних подій:

   1. закінчення узгодженого Сторонами строку використання ПЗ;

   2. розірвання Договору відповідно до розділу 13 цих Умов;

   3. порушення строку виплати винагороди (до дати повідомлення про призупинення Ліцензії (блокування Аккаунта) з боку Ліцензіара) відповідно до п.7.2 цих Умов).

  19. API (Інтерфейс прикладного програмного забезпечення, англ. Application programming interface) - опис засобів (набір класів, процедур, функцій, структур чи констант), розроблених Ліцензіаром, якими Сервіс може взаємодіяти з іншими програмними засобами забезпечення для отримання певних показників та аналітики.

  20. Розширений API та Webhook - опис засобів (набір класів, процедур, функцій, структур чи констант), розроблених Ліцензіаром, якими Сервіс може взаємодіяти з іншими програмними засобами забезпечення для досягнення певних показників, аналітики та впорядкування, а також включення механізму розширення або зміни подання послуг з за допомогою зворотних викликів (Webhook).

  21. Історичні дані - згадування, які були зроблені в соціальних медіа до дати створення тем в Аккаунті, і не включені у встановлені у Тарифному плані ліміти збору нових повідомлень. Незважаючи на положення п. 2.5. Умов, для забезпечення добровільного використання Сервісу Ліцензіар на свій розсуд може встановити індивідуальні обмеження для Ліцензіата зі збору таких даних.

  22. Додатковий модуль - функція індивідуалізації організації роботи Сервісу за допомогою активізації за окремим запитом Ліцензіата незалежних блоків єдиного Сервісу, структура поведінки яких підпорядковується певним правилам і алгоритмам.

  23. Стіна/дошка згадок в соціальних мережах YouScan (YouScan Social Media Mention Wall) - додатковий модуль Сервісу, що забезпечує візуальне відображення за допомогою використання програм для ЕВМ “YouScan” у режимі реального часу на зовнішньому приймачі сигналів зображення, що містить інформацію про використання в соціальних мережах, які можуть відбиратися за допомогою використання певного пошукового запиту (переліку ключових слів) Ліцензіата.

  24. Кастомізований дашборд (Custom Dashboard) - додатковий модуль Сервісу для візуалізації даних, який складається з набору віджетів (до 30), які Ліцензіат може налаштувати самостійно.

  25. Віджет - елемент кастомізованого дашборда, що забезпечує за певними параметрами візуалізацію звіту даних з будь-якої теми, що міститься в Акаунті Ліцензіата.

  26. Аналіз візуальних даних (Visual Data Analysis) - додатковий модуль Сервісу, що включає в себе:

   1. Розпізнавання логотипу - моніторинг, пошук і фільтрація згадок за логотипом;

   2. Збір згадувань на основі виявлення логотипів на зображеннях, включаючи необмежений вибір логотипів з існуючого репозиторію Ліцензіара для такого збору та можливість додавання до п'яти нових логотипів для моніторингу за запитом Ліцензіата;

   3. Збір згадок за текстом на зображеннях (OCR - Optical character recognition);

   4. Візуальні інсайти (Visual Insights) - моніторинг, пошук і фільтрація згадок за об'єктами, сценами, діями, людьми, типам зображень і кольорам на зображеннях.

  27. Розумні теги (Smart tags) - додатковий модуль Сервісу для сегментації даних на базі машинного навчання, що дозволяє оптимізувати роботу Сервісу на основі даних тем, що містяться в Акаунті Ліцензіата, для автоматичного визначення незначущих згадок і їхньої подальшої розмітки.

  28. Аудиторні Інсайти (Audience Insights) - додатковий модуль Сервісу, який дозволяє аналізувати інтереси та професії авторів у темах Ліцензіата.

  29. Клієнт – фізична або юридична особа, назва якої зазначається у Договорі та в інтересах якого Ліцензіат використовує сервіс (у тому випадку, якщо Ліцензіат укладає Договір для використання Сервісу не у власних інтересах).

  30. Аудіо Моніторинг (Audio Monitoring) — додатковий модуль Сервісу, що дозволяє збільшити збір даних за темами Ліцензіату за допомогою розпізнавання ключових слів у відео та аудіо контенті.

  31. Інсайтc Копілот (Insights Copilot) - додатковий модуль, який дозволяє ставити запитання природньою мовою та отримувати відповіді на основі аналізу зібраних згадок.

  32. Додаткові канали (Additional channels) - додатковий модуль, який дозволяє додавати і збирати дані в автоматичному режимі з 50 каналів (сторінок із соціальних мереж) в рамках одного Акаунта Ліцензіата.

 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. За умовами Договору Ліцензіар надає Ліцензіату просту (невиключну) ліцензію на використання Програмного забезпечення на умовах, що обговорені у Договорі та додаткових угодах до нього, та відповідно до обраного Ліцензіатом Тарифного плану, а Ліцензіат зобов'язується своєчасно та в повному обсязі виплатити Ліцензіару Ліцензійну винагороду та використовувати ПЗ на умовах, що передбачені Договором і додатковими угодами до нього. Тарифний план з кількістю тем моніторингу, розмір Ліцензійної винагороди, строк надання права використання ПЗ (період) узгоджуються Сторонами безпосередньо у Договорі.

  2. Право використання Сервісу відповідно до Договору охоплює відтворення ПЗ, яке передбачає можливість здійснювати будь-які дії, що пов'язані з функціонуванням Сервісу відповідно до його призначення, а саме:

   1. здійснювати віддалений доступ до Сервісу за допомогою мережі Інтернет, в тому числі надавати своїм працівникам віддалений доступ для роботи з Сервісом;

   2. здійснювати доступ до Сервісу, а також до інформації, що сформована в результаті експлуатації Сервісу, з метою формування зведених звітів;

   3. вивантажувати результати моніторингу у форматах, що передбачені сервісом;

   4. використовувати дані результатів на власний розсуд, але відповідно до Дозволеної метою.

  3. Програмне забезпечення може бути використано Ліцензіатом тільки особисто (може бути використано працівниками Ліцензіата). У випадку, якщо Ліцензіат уклав Договір з метою використання Сервісу в інтересах своїх Клієнтів, Програмне забезпечення також може використовуватися Клієнтами Ліцензіата із одночасним дотриманням таких умов:

   1. Клієнти Ліцензіата узгоджені із Ліцензіаром шляхом їхнього зазначення безпосередньо у Договорі;

   2. Ліцензіат уклав із Клієнтами угоду на умовах, що не суперечать положенням Договору і забезпечують дотримання прав і законних інтересів Ліцензіара;

   3. Ліцензіат уклав із Клієнтами угоду про нерозголошення конфіденційної інформації, зміст якої забезпечує у будь-якому разі не менший рівень захисту конфіденційної інформації, ніж передбачено Договором між Ліцензіаром і Ліцензіатом.

  4. Оскільки жодне програмне забезпечення, включаючи YouScan, не вільне від помилок, Програмне забезпечення за Договором надається Ліцензіату на умовах «як є», тобто без будь-яких гарантійних зобов'язань, включаючи відповідність Сервісу очікуванням Ліцензіата і використання або невикористання цього права в період дії Ліцензії. Ліцензіат бере на себе усі ризики, пов’язані із використанням Програмного забезпечення. При цьому Ліцензіар зобов’язується докласти усіх розумних зусиль для забезпечення функціонування ПЗ в межах та на умовах, передбачених Договором, протягом усього строку надання права використання ПЗ.

  5. Перелік тарифних планів:

   1. Тарифний план «Лісен»:

    • 5 (п'ять) тем моніторингу (мінімально, далі крок - п'ять тем)

    • збір згадувань на місяць по кожній темі - 10,000 (десять тисяч)

    • збір Історичних даних - без обмежень

    • функції Тарифного плану: безлімітні правила; підтримка інтеграцій з Telegram, Slack, MS Teams; один (1) Кастомізований дашборд

    • Insights Copilot

    • додаткові модулі, включені в Тарифний план: небрендована Стіна/дошка згадувань у соціальних мережах YouScan (YouScan Social Media Mention Wall)

   2. Тарифний план «Аналайз»:

    • 5 (п'ять) тем моніторингу (мінімально, далі крок - п'ять тем)

    • збір згадувань на місяць по кожній темі - 100,000 (сто тисяч)

    • максимальний розмір тем, в яких використовується семплінг даних - 10,000,000 (десять мільйонів)

    • збір Історичних даних - без обмежень

    • функції Тарифного плану: безлімітні правила; розподіл прав доступу до тем; підтримка інтеграцій з Telegram, Slack, MS Teams, HelpDesk, CRM; один (1) Кастомізований дашборд

    • Insights Copilot

    • додаткові модулі, включені в Тарифний план: небрендована Стіна/дошка згадувань в соціальних мережах YouScan (YouScan Social Media Mention Wall

   3. Тарифний план «Інновейт»:

    • 5 (п'ять) тем моніторингу (мінімально, далі крок - п'ять тем)

    • збір згадувань на місяць по кожній темі - 300,000 (триста тисяч)

    • максимальний розмір тем, в яких використовується семплінг даних - 30,000,000 (тридцять мільйонів)

    • збір Історичних даних - без обмежень

    • функції Тарифного плану: безлімітні правила; розподіл прав доступу до тем; підтримка інтеграцій з Telegram, Slack, HelpDesk, MS Teams, CRM; один (1) Кастомізований дашборд

    • Insights Copilot

    • додаткові модулі, включені в Тарифний план: небрендована Стіна/дошка згадувань в соціальних мережах YouScan (YouScan Social Media Mention Wall), Аналіз візуальних даних (Visual Data Analysis)

   4. Тарифний план «Ентерпрайз» (адаптований):

    • характеристики та функціональні особливості цього Тарифного плану визначаються індивідуально за запитом Ліцензіата.

   5. Додаткові модулі (доступні за окрему плату):

    • Брендована Стіна/дошка згадувань в соціальних мережах YouScan (YouScan Social Media Mention Wall);

    • Аналіз візуальних даних (включає Розпізнавання Лого, OCR, Візуальні Інсайти) (Visual Data Analysis);

    • Розумні теги (Smart tags);

    • Розширений API та Webhook (включає: API зі згадуваннями, API з метриками та аналітикою та Webhook)

    • Інтерфейс прикладного програмного забезпечення (API) (метрики та аналітика)

    • Розширенi кастомізованi дашборди (включає необмежену кількість дашбордів та можливість додавання власного логотипу до дашбордів);

    • Аудиторні Інсайти (Audience Insights);

    • Аудіо Моніторинг (Audio Monitoring);

    • Необмежена кількість запитань до Інсайтc Копілот (Insights Copilot);

    • Додаткові канали.

  6. Зміна Тарифного плану оформляється додатковою угодою до Договору і вимагає видачі повторного Акта із зазначенням нового Тарифного плану. Зміна Тарифного плану з більшим обсягом функціональних характеристик на тарифний план із меншим обсягом функціональних характеристик у межах періоду дії уже оплаченої Ліцензії не допускається.

  7. Територією правомірного використання програмного забезпечення за Договором є територія наступних держав: Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна.

  8. Програмне забезпечення є результатом інтелектуальної діяльності Ліцензіара і захищається законодавством про авторське право.

  9. Право використання Сервісу надається на строк, зазначений в Акті, відповідно до п.1.18 Умов.

 3. РЕЄСТРАЦІЯ НА СЕРВІСІ

  1. Право використання надається Ліцензіату за допомогою забезпечення цілодобового доступу до Сервісу. Для отримання доступу до Сервісу Ліцензіат зобов'язується зареєструвати Аккаунт Ліцензіата, дотримуючись процедури реєстрації, що встановлена на сайті. Ліцензіат, після реєстрації Аккаунта на сайті, отримує унікальний логін і самостійно створює пароль з метою ідентифікації Ліцензіата на Сервісі.

 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ

  1. Ліцензія вважається наданою з дати підписання Ліцензіаром Акту, який є невід'ємною частиною Договору. Активація Аккаунта здійснюється Ліцензіаром протягом 1 (одного) робочого дня з дати Акту.

  2. Доступ до Сервісу надається безперервно з дати активації Аккаунта наступним способом:

   1. протягом терміну надання права використання Ліцензіат за допомогою Аккаунта формує запити на відповідний моніторинг, шляхом введення необхідних параметрів запиту у відповідні поля запиту, що знаходяться в Акаунті;

   2. обробка запиту здійснюється автоматично за допомогою Сервісу;

   3. результатом обробки запиту є відображення результатів моніторингу в Акаунті.

 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  1. Права та обов'язки Ліцензіара:

   1. Ліцензіар має право розпоряджатися Програмним забезпеченням, передавати права на використання ПЗ третім особам, самостійно використовувати ПЗ в будь-якій формі і будь-яким способом на власний розсуд;

   2. Ліцензіар має право отримувати Ліцензійну винагороду за надані Ліцензіату Ліцензії на використання ПЗ відповідно до умов Договору;

   3. Ліцензіар має право оновлювати зміст, функціональні можливості Програмного забезпечення, а також інтерфейс користувача в будь-який час на свій власний розсуд. Ліцензіар не несе перед Ліцензіатом відповідальності за модифікацію Сервісу. Ліцензіар має право повідомляти Ліцензіату про деякі зроблені модифікацій за допомогою публікації оголошення на Сайті, в інтерфейсі ПЗ та/або за допомогою листа на адресу електронної пошти Ліцензіата, що вказана при реєстрації на Сервісі;

   4. Ліцензіар має право вносити, редагувати або видаляти будь-яку інформацію на власний розсуд, у тому числі змінювати кількість і склад соціальних медіа, дані яких аналізуються Сервісом;

   5. Ліцензіар має право вимагати від Ліцензіата завірені копії витягів з договорів та інших документів на підтвердження виконання положень Договору, які повинні бути надані Ліцензіатом у строк не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати такого запиту Ліцензіара. Ліцензіат повинен забезпечити відсутність порушення таким наданням умов конфіденційності таких договорів. Запит Ліцензіара повинен бути складений у письмовому вигляді, на офіційному бланку, а також повинен містити детальну мету такого запиту, з додаванням завірених копій  документів, що підтверджують необхідність такого запиту, таких як вимога уповноваженого державного органу або вимога офіційного постачальника даних. У випадку, якщо запитувані Ліцензіаром документи містять інформацію, що становить комерційну таємницю Ліцензіата, Ліцензіат може надати такі документи, приховавши при цьому ті елементи документації (пункти, додатки та інше), які становлять комерційну таємницю Ліцензіата;

   6. Ліцензіар має право проводити технологічні перерви доступності Сервісу, що розглядаються як використання Сервісу в штатному режимі. Технологічні перерви можуть проводитися, в тому числі для оновлення функціональності Сервісу. Технологічні перерви не можуть перевищувати 8 (вісім) годин за один календарний місяць і проводяться в нічний час (з 00:00 до 06:00 за місцевим часом держави, в якій зареєстрований Ліцензіар);

   7. У разі претензій Ліцензіата до якості Сервісу Ліцензіар не робить ніяких компенсацій на користь Ліцензіата, а також не несе відповідальності за будь-які збитки Ліцензіата, що виникли внаслідок використання або неможливості використання Сервісу. Ліцензіар залишає за собою виключне право кваліфікувати особливість роботи Сервісу як недолік (помилку, дефект тощо), а також зробити одну з наступних дій:

    1. скорегувати особливість роботи Сервісу (Service Pack) в наступній версії;

    2. скорегувати особливість роботи Сервісу (HotFix) в розумні терміни після її виявлення, не чекаючи випуску наступної версії Сервісу;

    3. визнати особливість роботи Сервісу, як таку, що не підлягає змінам;

   8. Ліцензіат погоджується з тим, що Ліцензіар може використовувати фірмове найменування, комерційне позначення, товарний знак і знак обслуговування Ліцензіата в офіційних маркетингових матеріалах Ліцензіара, в тому числі, з метою реклами. Ліцензіат може відкликати свою згоду в будь-який час, надіславши повідомлення на адресу електронної пошти legal@youscan.io;

   9. Ліцензіар зобов'язується утриматися від будь-яких дій, що здатні ускладнити здійснення Ліцензіатом наданого йому права використання ПЗ протягом терміну дії виданої Ліцензії;

   10. Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату базову технічну підтримку щодо використання Сервісу протягом усього терміну надання права використання ПЗ;

   11. Ліцензіар не несе відповідальності за несанкціоноване використання Аккаунта Ліцензіата третіми особами;

   12. Ліцензіар має право відмовляти Ліцензіату у моніторингу тих чи інших Клієнтів у випадку, якщо, на думку Ліцензіара, такий моніторинг суперечить вимогам добропорядності, справедливості, розумності або завдає чи може завдати збитків Ліцензіару (зокрема, завдати шкоду його діловій репутації);

   13. Ліцензіар має право вносити зміни у ці Умови у будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Ліцензіаром змін в Умови використання Сервісу такі зміни набувають чинності після розміщення зміненого тексту Умов використання Сервісу у мережі Інтернет на сайті https://www.youscan.io/ua протягом 2 (двох) робочих днів, якщо інший строк набрання чинності змінами Умов використання Сервісу не вказаний під час їхнього розміщення. Ліцензіат погоджується і визнає, що внесення змін в Умови використання Сервісу тягне за собою автоматичне внесення цих змін у Договір, і ці зміни у Договір набирають чинності одночасно із такими змінами в Умови використання Сервісу. У випадку незгоди Ліцензіата із новими Умовами використання Сервісу Ліцензіат протягом 3 (трьох) робочих днів із моменту набрання чинності таких змін має право припинити договір, надіславши Ліцензіару письмове повідомлення.

  2. Права та обов'язки Ліцензіата:

   1. Ліцензіат має право використовувати Сервіс на умовах і в межах, передбачених Договором. Кожного разу, використовуючи Сервіс, Ліцензіат тим самим підтверджує, що він уважно ознайомився із актуальною редакцією Умов використання Сервісу, прийняв ці Умови у повному обсязі без жодних зауважень і зобов’язався неухильно їх дотримуватися;

   2. Ліцензіат зобов'язується не передавати третім особам надані Ліцензіаром параметри доступу до Акаунту, включаючи логіни і паролі, авторизаційні токени доступу до API, але не обмежуючись цим, і не використовувати їх з метою, що не дозволена Договором, в тому числі шляхом, що може призвести до завдання шкоди інтересам і репутації Ліцензіара. Ліцензіат також зобов'язується використовувати «Cтіну/дошку згадувань в соціальних мережах YouScan» (“YouScan Social Media Mention Wall”) (далі – Стіна/дошка згадувань), а також будь-які похідні інструменти стіни/дошки згадувань і дані, одержувані за їхньою допомогою, виключно для власних потреб. Публічна демонстрація Ліцензіатом стіни/дошки згадувань, похідних інструментів стіни/дошки згадувань і одержуваних за їхньою допомогою даних в абиякій формі (за допомогою інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет», на громадських заходах тощо) заборонена;

   3. Ліцензіат зобов'язується надати доступ до Сервісу і даних виключно уповноваженим співробітникам, з якими у Ліцензіата є угода про нерозголошення конфіденційної інформації, зміст якого забезпечує принаймні не менший рівень захисту конфіденційної інформації, ніж передбачений Договором між Сторонами;

   4. Ліцензіат гарантує виконання прийнятих відповідно до Договору зобов'язань;

   5. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за збереження і конфіденційність своїх логінів і паролів і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання Аккаунта Ліцензіата на сервісі. Всі дії, здійснені з використанням логіна і пароля Ліцензіата, вважаються здійсненими Ліцензіатом. Ліцензіат самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені з використанням логіна і пароля Ліцензіата, а також ризик можливих несприятливих наслідків для себе і для Ліцензіара;

   6. У разі втрати та/або розголошення Ліцензіатом логіна і пароля Ліцензіат зобов'язується негайно повідомити про це Ліцензіару і самостійно скористатися опцією відновлення доступу до Аккаунту на Сайті;

   7. Ліцензіат зобов'язується не використовувати ніяких приладів або програм ЕОМ для втручання в процес функціонування сайту та/або сервісу;

   8. Ліцензіат зобов'язується не укладати субліцензійні договори і не передавати іншим чином права на ПЗ, а також не поступатися і не передавати права та обов'язки за Договором третім особам без письмової згоди Ліцензіара;

   9. Ліцензіат зобов'язується сплачувати Ліцензійну винагороду в порядку, в розмірі та в строки, передбачені в Договорі;

   10. Цим Ліцензіат підтверджує, що ознайомився з усіма функціональними властивостями і характеристиками Сервісу. Ліцензіат несе ризик невідповідності Сервісу своїм побажанням і потребам;

   11. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неналежного використання або неможливості використання Сервісу, що виникли з вини Ліцензіата. Ліцензіат погоджується з тим, що для використання Сервісу він повинен мати доступ до мережі Інтернет і прийнятну для роботи Сервісу швидкість передачі даних по Інтернет-каналу (не менше 10 мб/с);

   12. Ліцензіат зобов'язується не вчиняти наступні дії:

    1. копіювати Сервіс або будь-яку його частину;

    2. змінювати Сервіс або будь-яку його частину;

    3. декомпілювати ("to decompile") або іншим чином перетворювати Сервіс у вихідний код або будь-яку його частину;

    4. розкривати іншим способом будь-який вихідний код Сервісу;

    5. видозмінювати Сервіс будь-яким чином або в будь-якій формі;

    6. використовувати API іншим чином ніж це прямо дозволено Ліцензіаром, а також використовувати доступ до API Ліцензіара для створення аналогічного або конкурентного продукту або послуги, а також використовувати несанкціоновані видозмінені версії Сервісу, включаючи, між іншим, створення подібних продуктів і/або конкурентного Сервісу або отримання несанкціонованого доступу до Сервісу;

    7. модифікувати (переробляти) Сервіс будь-яким чином (під модифікацією (переробкою)мається на увазі будь-яка зміна Сервісу, в тому числі переклад з однієї мови програмування на іншу мову);

    8. фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, що використовуються в інших мережевих протоколах, при передачі даних;

    9. здійснювати дії, що спрямовані на порушення функціонування Сервісу;

    10. здійснювати дії, що спрямовані на отримання доступу до даних інших користувачів Сервісу;

    11. давати дозволи на використання, здавати в оренду, продавати, надавати в лізинг, передавати права, поширювати, забезпечувати хостинг, розкривати або зробити Сервіс доступним будь-яким третім особам, включаючи, але не обмежуючись, створенням інтернет-посилань на сайт розміщення Сервісу, які включають інформацію підключення Ліцензіата до Сервісу, включаючи, але не обмежуючись, іменами користувачів, паролями, куки (cookie), та/або «віддзеркаленням» («mirroring) або «обрамленням» («wrapping») будь-якої частини Сервісу;

    12. використовувати інтерфейс прикладного програмування (Application Programming Interface, API), механізм розширення або зміни поведінки Сервісу за допомогою зворотних викликів (Webhook), а також стандартні коннектори Ліцензіара для забезпечення масової/потокової передачі даних на зовнішні сервіси/платформи Ліцензіата або третіх осіб в автоматизованому режимі. Дане обмеження не поширюється на випадки поодинокої передачі даних, що здійснені в ручному режимі, і обумовлених певним законним комерційним інтересом приватного характеру, що не суперечить п.1.4. Умов («дозволена мета»);

    13. без отримання письмової згоди Ліцензіара згадувати у публічних джерелах про те, що дані моніторингу були отримані за допомогою Сервісу;

    14. здійснювати моніторинг тим, які можуть завдати шкоди репутації та комерційним інтересам Ліцензіара. При порушенні цього положення Ліцензіар має право відмовити Ліцензіату в моніторингу цієї теми та виключити її з Акаунта Ліцензіату;

    15. використовувати Сервіс за допомогою роботи двох та більше користувачів в одному Акаунті Ліцензіату.

   13. Ліцензіат звільняється від обов'язку подавати Ліцензіару звіти про використання ПЗ, за винятком зазначених у Договорі;

   14. При призупиненні використання Сервісу з ініціативи Ліцензіата винагорода за використання сервісу не перераховується і не повертається;

   15. Ліцензіат зобов'язується не використовувати Сервіс YouScan та інформацію, отриману в результаті застосування сервісу YouScan, для забороненої законодавством діяльності, в тому числі для здійснення незаконного стеження, переслідування, спаму користувачів, порушення законодавства Про захист персональних даних, проведення аналізу або досліджень в будь-яких незаконних або дискримінаційних цілях або таким чином, який не відповідав би розумним очікуванням користувачів соціальних медіа. Заборонений моніторинг чутливих подій (включаючи, крім іншого, акції протесту, мітинги або громадські збори), а також сегментування або профілювання користувачів на основі особистої конфіденційної інформації, включаючи їхній стан здоров'я (наприклад, вагітність), негативне фінансове становище, політичну приналежність, расове або етнічне походження, релігійні або філософські переконання, стать або сексуальну орієнтацію, членство у профспілці, а також будь-яку інформацію, пов'язану з передбачуваним або фактичним вчиненим злочином.

 6. ВИНАГОРОДА ЛІЦЕНЗІАРА Й ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Розмір Ліцензійної винагороди Ліцензіара за надання права використання Сервісу визначається відповідно до обраного Ліцензіатом Тарифного плану.

  2. Ліцензіат зобов'язується сплачувати Ліцензійну винагороду Ліцензіару в порядку 100% передплати, якщо інше не передбачено Договором. Активація Акаунта після закінчення пробного періоду (у разі його встановлення) без оплати Ліцензійної винагороди не допускається.

  3. Ліцензійна винагорода за Договором сплачується в національній валюті України (гривнях) шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Ліцензіара, зазначений в рахунку Ліцензіара. Зобов'язання з оплати вважаються виконаними з дати надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара.

  4. Якщо за законодавством іноземної держави Ліцензіату необхідно утримати, сплатити податки і збори, що стягуються в такій іноземній державі з Ліцензіара як з одержувача доходу, включаючи, зокрема, ПДВ і податок на дохід (прибуток), який стягується з джерела, а також будь-які аналогічні податки, які можуть заміняти або доповнювати існуючі, то розмір винагороди, що підлягає виплаті Ліцензіару, збільшується таким чином, щоб чиста сума, отримана Ліцензіаром після утримання або сплати зазначених податків, дорівнювала сумі, що зазначена в Договорі.

  5. Розмір і порядок оплати Ліцензійної винагороди можуть бути змінені Ліцензіаром. Нові умови розміру і порядку оплати застосовуються тільки до Ліцензій, що не сплачені Ліцензіатом на момент введення в дію нових умов оплати.

  6. У разі, якщо ліцензіат фактично продовжує користуватися Сервісом після закінчення раніше оплаченого періоду використання Сервісу, то укладений між Сторонами Договір пролонгується на аналогічний термін, а Ліцензіат зобов'язується здійснити своєчасну оплату ліцензійної винагороди в повному розмірі на підставі рахунку, виставленого Ліцензіаром. Дана пролонгація може здійснюватися необмежену кількість разів.

 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до Договору, а в частині, що не врегульована Договором, – відповідно до чинного законодавства.

  2. Ліцензіар має право призупинити доступ до ПЗ (заблокувати Акаунт) у разі порушення термінів оплати Ліцензійної винагороди за Договором більш ніж на 5 (п'ять) робочих днів. Блокування Акаунта не означає дострокового припинення Договору. Ліцензіат має право протягом 20 (двадцяти) календарних днів після блокування з метою відновлення доступу до ПЗ (розблокувати Акаунт) здійснити оплату Ліцензійної винагороди в розмірі простроченої суми. У разі блокування Акаунта у зв'язку з несплатою Ліцензійної винагороди, Ліцензійна винагорода за період, протягом якого здійснювалося таке блокування, перерахунку не підлягає.

  3. При недотриманні передбачених Договором термінів виконання зобов'язань однієї зі сторін, зазначена Сторона сплачує іншій стороні на її письмову вимогу неустойку в розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від вартості невиконаних зобов'язань за кожен день прострочення, але не більше 10% (десяти відсотків) від суми невиконаних зобов'язань. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором;

  4. Ліцензіар за жодних обставин не несе відповідальності за:

   1. будь-які негативні наслідки, що є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності Ліцензіата та/або третіх осіб з боку Ліцензіата;

   2. будь-які збитки (реальний збиток і упущену вигоду) Ліцензіата та/або третіх осіб з боку Ліцензіата незалежно від того, чи міг Ліцензіар передбачити можливість таких збитків або ні.

  5. У разі виявлення порушень законодавства з боку Ліцензіата і при наявності відповідних розпоряджень з боку правоохоронних та інших уповноважених державних органів і посадових осіб, Ліцензіар залишає за собою право призупинити доступ Ліцензіата до Сервісу, направивши Ліцензіату відповідне письмове повідомлення про виявлені порушення з вимогою їх усунення. У разі не усунення Ліцензіатом порушень у строк, зазначений у повідомленні, Ліцензіар має право видалити Аккаунт Ліцензіата без перерахунку винагороди Ліцензіара і без відшкодування Ліцензіату будь-яких збитків.

  6. У разі порушення Ліцензіатом будь-якого з положень Договору та/або порушення чинного законодавства при використанні Сервісу Ліцензіар має право в односторонньому позасудовому порядку призупинити доступ до Сервісу до повного усунення Ліцензіатом порушень, або розірвати Договір шляхом повідомлення про це Ліцензіата з дати, зазначеної у такому повідомленні, без перерахунку винагороди Ліцензіара і без компенсації Ліцензіату будь-яких збитків.

  7. Ліцензіат несе відповідальність за будь-які порушення законодавства, в тому числі законодавства про захист персональних даних і прав третіх осіб у разі, якщо ним, його користувачами, при використанні функціональних можливостей ПЗ, порушені вимоги щодо захисту персональних даних, авторські, суміжні права третіх осіб, здійснено несанкціоноване використання товарних знаків, фірмових найменувань, інших засобів індивідуалізації. При цьому, у разі надходження на адресу Ліцензіара претензій, позовів та/або приписів щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів та/або третіх осіб, пов'язаних з неналежним використанням ПЗ з боку Ліцензіата, Ліцензіат самостійно і за свій рахунок врегулює зазначені претензії або в разі неможливості такого врегулювання, відшкодує Ліцензіару збитки, що понесені у зв'язку з цим.

  8. Ліцензіат несе відповідальність за будь-яку інформацію або інший контент (у тому числі файли з даними, тексти, а також інші файли і зображення), отриманий при використанні ПЗ, які він, його користувачі передають третім особам, а також за всі наслідки використання ПЗ (включаючи будь-які збитки, які можуть понести Ліцензіат, Ліцензіар і треті особи).

  9. З метою забезпечення доступу до високоякісного, оперативного і надійного Сервісу Ліцензіар застосовує умови добросовісного використання Сервісу і на регулярній основі відслідковує фактичне використання Сервісу користувачами. Цей пункт спрямований на попередження зловживань у роботі із Сервісом та забезпечення Ліцензіаром для усіх своїх клієнтів позитивного досвіду взаємодії із Сервісом. Таким чином, усі функції Сервісу підлягають обмеженням добросовісного використання, які Ліцензіар обґрунтовано визначає час від часу на свій власний розсуд. У випадку, якщо Ліцензіар відзначає, що дії Ліцензіата в Акаунті призводять до того, що вони знижують продуктивність Сервісу та ускладнюють роботу для інших користувачів, то Ліцензіар залишає за собою право відмовити Ліцензіату у наданні певного функціоналу або призупинити роботу Акаунта.

 8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛІЦЕНЗІАРА

  1. Ліцензіар не несе відповідальності за якість і функціональні особливості ПЗ, як явні, так і передбачувані, але при цьому забезпечує функціонування ПЗ в межах і на умовах, передбачених Договором.

  2. Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом, його працівниками, Клієнтами, контрагентами або іншими третіми особами за збитки, які можуть бути пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі, але не обмежуючись, можливими перервами в роботі, несумісністю обладнання, необхідністю зміни конфігурації, переривання ділової активності.

  3. Відповідно до умов договору Ліцензіар не контролює інформацію і контент, розміщений, переданий, збережений Ліцензіатом, його працівниками, Клієнтами та третіми особами з боку Ліцензіата за допомогою ПЗ і, отже, не гарантує їхню точність, повноту, якість і не несе ніякої відповідальності за їхній зміст.

  4. Ліцензіар несе відповідальність виключно за винне порушення своїх зобов'язань за Договором, включаючи розмір неустойок та/або відшкодовуваного документально підтвердженого реального збитку, за будь-яким позовом або претензії, і максимальний розмір відповідальності Ліцензіара не може перевищувати розміру сплаченої Ліцензіатом Ліцензійної винагороди за той місяць, в якому було допущено зазначене порушення з боку Ліцензіара.

  5. Ліцензіат погоджується і визнає, що Ліцензіар може не контролювати, редагувати або іншим чином перевіряти дані, отримані Ліцензіатом за допомогою використання Сервісу. Дані, одержувані Ліцензіатом в ході використання сервісу, є інформацією, розміщеною третіми особами. Оскільки дані індексуються Сервісом автоматично, Ліцензіар не несе будь-якої відповідальності за такі дані, їх достовірність, повноту і актуальність.

  6. Ліцензіар не несе відповідальності і не дає ніяких гарантій або запевнень щодо законності одержуваних за допомогою Сервісу даних, відсутності в них матеріалів, що ображають честь і гідність, відсутності факту порушень прав третіх осіб і необхідності отримання згоди третіх осіб на використання таких даних.

 9. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Умови Договору не передбачають відчуження виключних прав на будь-які результати інтелектуальної діяльності Сторін.

  2. Всі виключні права на результати інтелектуальної діяльності щодо Сайту, Сервісу, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації та інші об'єкти, розміщені на Сайті, а так само складові частини та їх елементи, інформацію, належать виключно Ліцензіару.

  3. Положення Договору не обмежують права Ліцензіара на використання і розпорядження Сервісом на свій вибір і розсуд, включаючи право на надання доступу до нього третім особам.

 10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору і додаткових угод до нього, які Сторона не могла передбачити чи яким не могла запобігти розумними заходами. До вищевказаних обставин в контексті Договору належать: стихійне лихо, пожежа, війна або військові дії, прийняття органом державної влади або управління держави правових актів, перебої в постачанні електроенергії, дія шкідливих програм, перебої в телекомунікаційних мережах, що спричинили неможливість виконання зобов'язань Сторонами, та інші дії, що перебувають за межами розумного передбачення і контролю сторін.

  2. У разі невиконання або часткового невиконання зобов'язань за Договором внаслідок виникнення обставин, зазначених у п.10.1. Умов, Сторона, яка зазнала дії таких обставин, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їхнього настання інформувати іншу Сторону в письмовій формі про настання подібних обставин з доданням відповідних підтверджуючих документів, виданих уповноваженими державними органами. Факт настання подій, зазначених у повідомленні, повинен підтверджуватися Торгово-промисловою палатою або іншою компетентною організацією або органом відповідної країни. Інформація повинна містити дані про характер обставин, а також оцінку їхнього впливу на виконання Стороною своїх зобов'язань за Договором і додатковими угодами до нього і на термін виконання зобов'язань.

  3. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону можливості посилатися на обставини непереборної сили.

  4. Коли дія обставин, зазначених у п. 10.1. Умов, закінчилася, Сторона, яка зазнала дії таких обставин, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів направити письмове повідомлення про це іншій Стороні. У повідомленні має бути вказано час, з якого Сторона пропонує продовжити виконання нею зобов'язань за Договором.

  5. У разі якщо будь-яка з обставин, зазначених у п.10.1. Умов, вплинула на строк виконання Договору, то строк виконання зобов’язань за Договором  пролонгується на період дії таких обставин. Якщо тривалість обставин становить більше 3 (трьох) місяців поспіль, Сторони мають право продовжити дію Договору на відповідний період або розірвати Договір шляхом підписання Угоди про розірвання уповноваженими представниками обох Сторін. У разі розірвання Договору відповідно до розділу 10 цих Умов Сторони проводять повний взаєморозрахунок.

  6. У зв'язку з використанням комп'ютерного та іншого обладнання, каналів зв'язку та/або програм для ЕОМ, що належать третім особам, під час виконання зобов'язань за Договором Сторони погоджуються з тим, що Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які затримки, переривання, прямий і непрямий збиток або втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні та/або програмах для ЕОМ чи внаслідок інших об'єктивних технологічних причин, а також в результаті дій або бездіяльності третіх осіб, проблем під час передачі даних або таких, що відбулися не з вини Ліцензіара.

 11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

  1. Сторони протягом строку дії Договору та всіх додаткових угод до нього, а також протягом 3 (трьох) років після закінчення його дії, зобов'язуються забезпечити конфіденційність умов, а також будь – якої іншої інформації та даних, одержуваних одна від одної у зв'язку з виконанням Договору (у тому числі персональних даних), за винятком інформації та даних, що є загальнодоступними (далі - «конфіденційна інформація»). Кожна зі Сторін зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію третім особам без отримання попередньої письмової згоди Сторони, яка є власником конфіденційної інформації.

  2. Дане обмеження не поширюється на конфіденційну інформацію:

   1. яка є або стала публічно відомою (не з вини відповідної Сторони);

   2. яка на законних підставах надана Стороні незалежною третьою стороною, яка не має будь-яких обов'язків щодо збереження її конфіденційності (за умови, що така законна підстава може бути належним чином підтверджена);

   3. яка на момент отримання її від відповідної Сторони вже перебувала у цієї Сторони на законних підставах (за умови, що таке законне володіння інформацією може бути належним чином підтверджено);

   4. яку Сторона зобов'язана розкрити відповідно до обов'язкових вимог чинного законодавства.

  3. Сторони зобов'язуються приймати всі розумні заходи для захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу третіх осіб, в тому числі: здійснювати передачу конфіденційної інформації виключно по захищених каналах зв'язку; зберігати конфіденційну інформацію виключно в призначених для цього місцях, що виключають доступ до неї третіх осіб; обмежувати доступ до конфіденційної інформації, в тому числі для працівників, які не мають службової необхідності ознайомлення з даною інформацією.

  4. Сторони зобов'язані негайно повідомити один одному про допущені ними або факти розголошення або загрози розголошення, незаконне отримання або незаконне використання конфіденційної інформації третіми особами, які стали їм відомі.

  5. Сторони не вправі в односторонньому порядку припиняти охорону конфіденційної інформації, передбаченої Договором, в тому числі в разі своєї реорганізації або ліквідації відповідно до цивільного законодавства.

  6. Під розголошенням конфіденційної інформації в рамках Договору розуміється дія або бездіяльність однієї зі Сторін Договору, в результаті якого конфіденційна інформація стає відомою третім особам за відсутності згоди на це власника конфіденційної інформації. При цьому форма розголошення конфіденційної інформації третім особам (усна, письмова, з використанням технічних засобів тощо) не має значення.

  7. Не є порушенням конфіденційності надання конфіденційної інформації на законну вимогу правоохоронних та інших уповноважених державних органів і посадових осіб у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

  8. У разі розкриття конфіденційної інформації зазначеним органам та/або особам Сторона, яка розкрила конфіденційну інформацію, письмово повідомляє власника конфіденційної інформації про факт надання такої інформації, її зміст та орган, якому надано конфіденційну інформацію, не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту розкриття конфіденційної інформації.

  9. Ліцензіар має право передавати конфіденційну інформацію, включаючи інформацію про укладений Договор, партнерам, клієнтам, консультантам, потенційним інвесторам та іншим особам за умови підписання з зазначеними особами угоди про конфіденційність (як окремий документ або у складі іншого договору), що гарантує надання відповідними особами інформації на умовах не гірших, ніж у Договорі.

  10. У разі невиконання Сторонами зобов'язань, передбачених цим розділом, Сторона, яка допустила таке порушення, зобов'язується відшкодувати завдані збитки протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання відповідної письмової вимоги Стороні, яка постраждала.

 12. РЕГЛАМЕНТ ОБМІНУ ПРЕТЕНЗІЙ. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. Цей розділ регламентує порядок обміну претензіями між Сторонами. Сторони мають право направляти одна одній претензії за допомогою поштового зв'язку, нарочно або електронної пошти. Претензії, відправлені будь-яким із зазначених способів, тягнуть за собою передбачені законом і Договором правові наслідки для відправника та адресата.

  2. Претензії, що направляються за допомогою електронної пошти:

   1. Сторони встановили, що визнають претензії, відправлені з адресів електронної пошти, зазначених у реквізитах сторін (у разі відсутності електронної пошти в реквізитах Ліцензіата, Ліцензіар може використовувати електронну пошту, зазначену при реєстрації Аккаунта Ліцензіата) рівнозначними документам на паперових носіях, підписаним власноручним підписом уповноваженої особи. Повідомлення по електронній пошті (далі також «електронний лист») має містити файл з підписаною претензією;

   2. Інформація про адресу електронної пошти відправника у відповідному рядку браузера (програми) електронної пошти є підтвердженням того, що претензія виходить безпосередньо від Сторони за Договором і підписана уповноваженою особою. Вважається, що повноваження особи, яка направила послання з претензією, випливають із обставин і не потребують додаткового підтвердження;

   3. Сторони гарантують, що доступ до адрес електронної пошти, що використовується, мають тільки самі Сторони і належним чином уповноважені ними особи. Сторони гарантують дотримання конфіденційності паролів( ключів), які використовуються для доступу в електронну пошту;

   4. Моментом отримання адресатом претензії, відправленої на адресу електронної пошти відповідно до цього регламенту, вважається робочий день, наступний за датою відправки електронного листа з претензією. Дата відправлення електронного листа визначається за відповідним записом у рядку браузера (програми) електронної пошти відправника;

   5. Сторони визнають юридичну і доказову силу претензій, відправлених електронною поштою відповідно до цього регламенту, в тому числі з метою доказу в арбітражному, цивільному, адміністративному та кримінальному процесах, зокрема для підтвердження дотримання обов'язкового претензійного порядку вирішення спорів;

   6. Підтвердженням відправки претензії по електронній пошті є відповідні записи в рядках браузера (програми) електронної пошти відправника;

   7. Сторони зобов'язані своєчасно ознайомлюватися з кореспонденцією, що надійшла на адреси електронної пошти. Сторона, яка не забезпечила таку можливість, самостійно несе ризик неотримання такої кореспонденції. З метою застосування чинного матеріального і процесуального законодавства всі претензії, відправлені за адресами, зазначеними в цьому розділі, відповідно до цього регламенту, вважаються такими, що були отримані адресатом;

   8. Сторони зобов'язані забезпечити технічну можливість відправки з адрес, зазначених у цьому розділі, та отримання на такі адреси електронних листів розміром до 20 Mb (двадцяти мегабайт) включно кожного листа. У разі необхідності відправки електронного листа, розмір якого перевищує 20 Mb (двадцять мегабайт), відправник зобов'язаний розділити пакет документів, що відправляється, на кілька електронних листів, розмір кожного з яких не перевищує 20 Mb (двадцяти мегабайт). З метою цього пункту, розмір електронного листа в кожному випадку включає в себе вкладені файли.

  3. Положення цього регламенту мають переважну силу перед будь-якими іншими положеннями Договору, додаткових угод, які прямо або опосередковано регулюють порядок обміну претензіями, за винятком випадків укладення Сторонами додаткової угоди в цілях зміни безпосередньо цього регламенту з посиланням на пункти цього розділу, що змінюються, а також укладення додаткової угоди, що змінює адреси електронної пошти для направлення та отримання претензій.

  4. Застосування і тлумачення Договору, включаючи всі пов'язані з ним питання, регулюється законодавством України (без урахування принципу колізійного права). Всі суперечки і розбіжності, що випливають з Договору і/або пов'язані з ним, Сторони будуть прагнути вирішити мирним шляхом за допомогою переговорів. Претензійний порядок розгляду спорів є обов'язковим. Термін розгляду претензії - 10 (десять) календарних днів з моменту отримання претензії. Будь-які позови або судові розгляди, що виникають з предмета Договору або у зв'язку з ним, розглядаються виключно судами м. Києва відповідно до вимог чинного законодавства. Сторони цим однозначно і беззастережно погоджуються на ексклюзивну юрисдикцію зазначеного суду щодо подібних позовів або розглядів і відмовляються, в максимально дозволеній законом мірі, від будь-яких посилань на неприйнятність зазначеного суду і розгляд позовів іншими судами.

 13. ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ

  1. Договір, укладений між Сторонами, набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє протягом строку надання права використання Сервісу, узгодженого Сторонами, але в будь-якому випадку припиняє свою дію не раніше моменту виконання всіх зобов'язань за Договором обома Сторонами.

  2. Дострокове розірвання Договору допускається в наступних випадках:

   1. розірвання за угодою Сторін;

   2. припинення діяльності однієї зі Сторін (припинення діяльності юридичної особи);

   3. в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством.

  3. Одностороння відмова Ліцензіата від виконання Договору не допускається.

  4. Сторони погодилися, що Ліцензіар володіє правом відмови від виконання Договору за допомогою направлення на адресу Ліцензіата письмового повідомлення. Дане право є безумовним. Таке письмове повідомлення може бути направлено на адресу електронної пошти Ліцензіата, вказану в реквізитах або використану при реєстрації Аккаунта Ліцензіата на Сервісі. Договір вважається розірваним з моменту направлення Ліцензіаром повідомлення, якщо інший термін розірвання не вказано у тексті такого повідомлення. У разі дострокової відмови Ліцензіара від виконання Договору Ліцензіаром здійснюється повернення частини Ліцензійної винагороди пропорційно періоду, коли Сервіс не буде використовуватися Ліцензіатом, якщо інше не зазначено в Договорі.

 14. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Кожна зі Сторін є оператором персональних даних, в тому числі тих, що обробляються в рамках виконання зобов'язань, передбачених Договором (включаючи персональні дані працівників однієї сторони, що опрацьовуються іншою стороною). Для цілей Договору під персональними даними розуміються відомості, які є такими відповідно до чинного законодавства і відносяться до працівників та інших представників Сторін (далі – представники Сторін), в тому числі – безпосередньо беруть участь у виконанні Договору, дані яких передаються іншій Стороні.

  2. Передача персональних даних не розглядається Сторонами як доручення обробки персональних даних.

  3. Кожна зі Сторін забезпечує безпеку отриманих в рамках Договору персональних даних представників іншої Сторони, дотримання вимог до обробки персональних даних, встановлених законодавством Про захист персональних даних і прийнятими в його виконання нормативними правовими актами, і несе відповідальність за прийняття всіх необхідних правових, організаційних і технічних заходів захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій з такими даними.

  4. Відповідальність за правомірність і достовірність персональних даних, що надаються Сторонами один одному з метою виконання Договору, а також за отримання згоди суб'єктів на передачу їх персональних даних іншій Стороні в порядку, передбаченому чинним законодавством, несе Сторона, що надає такі дані.

  5. Сторона, яка отримала персональні дані від іншої Сторони, не бере на себе зобов'язання з інформування суб'єктів, персональні дані яких їй передані, про початок їх обробки, оскільки обов'язок здійснити відповідне інформування при отриманні згоди на таку передачу несе Сторона, яка передала персональні дані.

 15. ЗАПЕВНЕННЯ ПРО ОБСТАВИНИ. ПОДАННЯ ТА ГАРАНТІЇ.

  1. Сторони дають один одній наступні запевнення, що володіють усіма необхідними правами і повноваженнями для укладення Договору і його виконання.

  2. Сторони визнають і підтверджують, що кожна з них проводить політику повної нетерпимості до хабарництва і корупції, що передбачає повну заборону корупційних дій і здійснення виплат за сприяння/виплат, метою яких є спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. В рамках Договору Сторони та їхні афілійовані особи, працівники, посередники і представники (у тому числі агенти, комісіонери, митні брокери та інші треті особи, які прямо або опосередковано беруть участь у виконанні Договору) не приймають, не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють (санкціонують) виплату/отримання будь-яких грошових коштів або передачу будь-яких цінностей (у тому числі нематеріальних), прямо або опосередковано, будь-яким особам з метою впливу на дії чи рішення з наміром отримати якісь неправомірні переваги, в тому числі в обхід встановленого законодавством порядку, або переслідують інші неправомірні цілі.

  3. У частині запевнень, зазначених у пункті 15.2. Умов, Сторони дотримуються, застосовують і діють відповідно до наступних національних та міжнародних правових актів:

   1. Основоположні принципи Конвенції ОЕСР щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб при укладанні міжнародних комерційних операцій (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions);

   2. Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції»;

   3. Закон США про корупційні дії за кордоном (The Foreign Corrupt Practices Act of 1977);

   4. інші положення чинного законодавства щодо корупції та комерційного підкупу.

  4. Клієнт представляє та гарантує, що ані Клієнт, ані його дочірнє підприємство, будь-який вигідоодержувач, директор, керівник або, як може бути відомо Клієнту, будь-який агент, співробітник або афілійована особа Клієнта та його дочірнього підприємства, або будь-яка інша особа, що діє від імені та за дорученням Клієнта та його дочірнього підприємства, не є фізичною особою або юридичною особою, які, або якими володіє або керує фізична особа або юридична особа, що є (i) об'єктом будь-яких економічних або торговельних санкцій з боку США, Ради Безпеки ООН, Європейського Союзу або інших відповідних органів з санкцій (у сукупності, "Санкції"), або (ii) розташованими, організованими, зайнятими будь-якою комерційною діяльністю або маючими статус резидента в країні або території, які є об'єктом Санкцій (включаючи Російську Федерацію). За запитом Компанії Клієнт погоджується негайно надати всі відповідні документи та іншу необхідну інформацію для підтвердження вищезазначених Представлень та Гарантій, включаючи, між іншим, інформацію про структуру власності та інформацію про кінцевих вигідоодержувачів. Якщо вищезазначені Представлення та Гарантії порушено, Компанія має право негайно розірвати цей Договір без повернення раніше сплаченої Клієнтом плати. У разі такого порушення Компанія залишає за собою право за власним розсудом тимчасово або постійно обмежити доступ до Акаунту(-ів) Клієнта та остаточно видалити їх вміст, дані або матеріали, пов'язані з Акаунтом(-ами) Клієнта, без будь-яких зобов'язань щодо надання повернення або аналогічної компенсації. Крім того, Клієнт несе відповідальність за всі збитки та витрати, понесені Компанією як прямий або опосередкований результат такого порушення, включаючи, зокрема, гонорари адвокатів, судові витрати, витрати за виписку витягів, плату за вручення судових повісток та будь-які інші витрати, пов'язані з розслідуванням, усуненням або пом'якшенням наслідків порушення. Клієнт погоджується повністю відшкодувати збитки Компанії та захистити її від усіх втрат, вимог, зобов'язань, збитків, витрат або витрат (включаючи гонорари адвокатів), що виникли через або у зв'язку з таким порушенням, незалежно від того, чи були вони понесені Компанією або будь-якою третьою стороною. Клієнт визнає та погоджується, що обов'язки щодо відшкодування збитків, витрат та витрат, описані тут, залишаються чинними після розірвання цього Договору, та зберігають свою повну силу та дію після його припинення. Підписуючи цей Договір, Клієнт визнає та погоджується з вищевказаними заходами, підтверджуючи їх справедливість, розумність та необхідність для захисту законних інтересів Компанії та виконання законних вимог. Клієнт далі визнає та погоджується, що Компанія може застосовувати ці засоби правового захисту за своїм власним розсудом, без шкоди для будь-яких інших прав або засобів, доступних Компанії відповідно до чинного законодавства або цього Договору.

  5. У разі виникнення у Сторони підозр, що сталося або може статися порушення будь-яких положення Договору, відповідна Сторона зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону про свої підозри в письмовій формі.

  6. Пункти 15.1.-15.5. Умов є запевненнями про обставини, мають істотне значення для Ліцензіара, і Ліцензіар покладається на них при укладенні та виконанні Договору.

  7. У разі недостовірності будь-яких із запевнень про обставини, передбачені в цьому розділі Умов, Сторона зобов'язується на письмову вимогу іншої Сторони виплатити штрафну неустойку в подвійному розмірі загальної вартості Договору, а також відшкодувати всі збитки, заподіяні такою недостовірністю, в частині, що не покривається неустойкою. При цьому Сторона має право відмовитися від Договору в односторонньому позасудовому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону, з дати, зазначеної в такому повідомленні. У зазначеному випадку Сторона не покриває іншій Стороні витрати, які були фактично понесені нею під час виконання умов Договору.

 16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Призупинення використання Сервісу відповідно до пп. 5.2.14 і 7.2 Умов не тягне за собою розірвання Договору.

  2. Всі зміни і доповнення до Договору є його невід'ємною частиною. Зміни мають силу тільки у разі, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін (окрім змін, які вносяться в ці Умови відповідно до п.5.1.13).

  3. Якщо інше не визначен Договором, обмін інформацією між Сторонами за Договором відбувається виключно в письмовій формі. Письмові повідомлення сторін (в тому числі претензії, повідомлення тощо) відправляються поштою, факсом, електронною поштою, кур'єром, видаються Стороні (її уповноваженому представнику) особисто або доставляються іншими способами, що дозволяють зафіксувати дату і час його передачі. Для визначення автентичності повідомлення, складеного на паперовому носії, досить візуального, без застосування спеціальних знань і технічних засобів, звірення зразків підписів відповідальних осіб сторін і відбитків печатки на документі зі зразками, наявними в розпорядженні Сторін. При відправленні письмових повідомлень електронною поштою, належним і достатнім доказом отримання листа (документів) електронною поштою є звіт поштового сервера відправника про доставку листа на адресу одержувача.

  4. Сторони дійшли взаємної згоди здійснювати документообіг в електронному вигляді та здійснювати обмін первинними бухгалтерськими документами (акти, рахунки тощо) у вигляді електронних документів із застосуванням в них електронного цифрового підпису (ЕЦП) або кваліфікованого електронного підпису (КЕП) засобами телекомунікаційного зв'язку, в тому числі за допомогою системи електронного документообігу M.E.Doc IS. При використанні Сторонами різних систем електронного документообігу або ЕЦП чи КЕП різних центрів сертифікації ключів (ЦСК) - зазначені системи або ЕЦП чи КЕП повинні мати можливість взаємної роботи і верифікації ключів одна з одною.

  5. Під робочими днями з метою виконання Сторонами зобов'язань за Договором маються на увазі робочі дні виходячи з п'ятиденного робочого тижня (всі дні тижня, крім суботи та неділі), які не є святковими неробочими днями відповідно до чинного законодавства.

  6. Сторони зобов'язані сповіщати одна одну про зміну адреси свого місцезнаходження, номерів контактних телефонів і факсів, а також банківських реквізитів не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати їхньої зміни, про зміну адрес електронної пошти – протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту їхньої зміни. При порушенні цього зобов'язання, повідомлення, передані за вказаними в Договорі реквізитами, вважаються відправленими належним чином.

  7. У всьому іншому, що не передбачен Договором та додатковими угодами до нього, Сторони керуються законодавством України.

ПОПЕРЕДНІ РЕДАКЦІЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДОГОВОРУ

 • Редакція №5 Ліцензійної угоди, що діяв з 08 вересня 2021 року до 01 листопада 2021 року - можна завантажити тут.

 • Редакція №4 Ліцензійної угоди, що діяв з 11 травня 2021 року до 07 вересня 2021 року - можна завантажити тут.

 • Редакція №3 Ліцензійної угоди, що діяв з 14 липня 2020 року до 11 травня 2021 року - можна завантажити тут.

 • Редакція №2 Ліцензійної угоди, що діяв з 10 лютого 2020 року до 14 липня 2020 року - можна завантажити тут.

 • Редакція №1 Ліцензійної угоди, що діяв до 10 лютого 2020 року - можна завантажити тут.