UA

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

У редакції від 14 липня 2020 р.

Цей Договір є публічною офертою (пропозицією) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСКАН Україна» (Код ЄДРПОУ: 37025387), зареєстрованого відповідно до законодавства України, на адресу необмеженого кола юридичних осіб, індивідуальних підприємців, дієздатних фізичних осіб, зареєстрованих і знаходяться на на території України, i що містить істотні умови надання права (невиняткового) використання Програмного забезпечення “YouScan” (Ліцензію) на викладених нижче умовах.

Цей Договір укладається безумовним прийняттям Ліцензіатом усіх його положень і умов (акцептом) шляхом реєстрації на сайті www.YouScan.io для цілей використання Сервісу моніторингу соціальних медіа «YouScan» (створення Акаунта) і оплати рахунку Ліцензіара.

Представник юридичної особи гарантує й засвідчує, що має всі необхідний права й повноваження для реєстрації на Сервісі від імені Ліцензіата й приймає всі умови його використання без винятку.

Оферта набуває чинності з дати розміщення в мережі Інтернет за адресою www.YouScan.io і діє до дати відкликання Оферти Ліцензіаром. Факт видалення із зазначеного сайту Оферти є її відкликанням.

Ліцензіар має право внести зміни в умови Оферти й/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд.

У разі зміни умов Оферти, зміни набувають чинності після розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет на сайті www.YouScan.io впродовж 10 робочих днів, якщо інший строк набуття чинності змін Оферти не зазначений під час її розміщення.

Ліцензіат погоджується й визнає, що внесення змін до Оферти спричиняє внесення цих змін до укладеного та чинного між Ліцензіатом і Ліцензіаром Договору, і ці зміни до Договору набувають чинності одночасно з такими змінами до Оферти.

У разі незгоди на зміни Договору Ліцензіат має право припинити договір, надіславши Ліцензіару письмове повідомлення.

Відкликання Оферти може бути здійснено Ліцензіаром у будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань Ліцензіара за вже укладеними договорами.

З моменту здійснення акцепту Ліцензіат уважається таким, що ознайомився й погодився з цією офертою, і вважається таким, що вступив з Ліцензіаром у цивільно-правові відносини на умовах цього Договору.

1. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Програмне забезпечення “Сервіс моніторингу соціальних медіа YouScan” – програма для ЕОМ YouScan (результат інтелектуальної діяльності Ліцензіара), розміщена на програмно-апаратному комплексі Ліцензіара, доступ до якої здійснюється за допомогою Сайту й використовується для дозволених цілей (далі – Програмне забезпечення, ПЗ, Програма або Сервіс).

1.2. Програма для ЕОМ – це представлена в об'єктивній формі сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ і інших комп'ютерних пристроїв з метою одержання певного результату, включаючи породжувані нею відображення.

1.3. Аналіз даних – дії Ліцензіата аналітичного характеру щодо даних, які спрямовані на створення різного роду комерційно цінної інформації, у припустимих конкретною Дозволеною метою межах.

1.4. Дозволеною метою за цим Договором є:

1.4.1. створення Ліцензіатом за допомогою Аналізу даних комерційно цінної інформації про репутацію товарного знаку (бренда), що дозволяє виявити репутаційні ризики й з використанням якої Ліцензіат може самостійно працювати в напрямку поліпшення іміджу товарного знаку (бренда);

1.4.2. створення Ліцензіатом за допомогою Аналізу даних комерційно цінної інформації, яка використовується у власних інтересах.

1.5. Сайт – інтернет-ресурс Ліцензіара, розміщений у мережі Інтернет за адресою: www.YouScan.io. Ліцензіар гарантує, що має всі права на Сайт, які необхідні для виконання своїх зобов'язань за Ліцензійним Договором, який містить інформацію про Сервіс, тарифи й вартість винагороди за надання права використання Сервісу, служить офіційним засобом повідомлення Ліцензіата про зміни й доповнення Сервісу шляхом розміщення на Сайті відповідної інформації у випадках, передбачених цим Договором.

1.6. Ліцензіар – власник усіх відомих на момент укладання Ліцензійного договору виняткових майнових прав на ПЗ, що має правочинність на передачу прав на використання Програмного забезпечення за ліцензійним договором.

1.7. Ліцензіат – індивідуальний підприємець, фізична або юридична особа, якому Ліцензіаром надається право (невиняткова ліцензія) на використання ПЗ на умовах, передбачених ліцензійним договором.

1.8. Ліцензійний договір – цей Договір, усі Додатки й Додаткові угоди до нього, які укладені в письмовій формі та містять в собі основні умови, на яких Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату право на використання ПЗ.

1.9. Ліцензія – право на використання Програмного забезпечення, що володіє певним функціоналом, яке надається Ліцензіаром Ліцензіату на умовах цього Ліцензійного договору зі збереженням за Ліцензіаром права видачі ліцензій іншим особам (проста (невиняткова) ліцензія).

1.10. Ліцензійна винагорода – грошове відшкодування Ліцензіата Ліцензіару за надання права використання ліцензії, як об'єкта ліцензійної угоди.

1.11. Ліцензійний супровід ПЗ – автоматичне відновлення Ліцензіаром на свій розсуд версій Програми у зв'язку з виправленням можливих помилок, виявлених у попередніх версіях, а також у зв'язку з іншими змінами й доробками, впродовж терміну дії Ліцензійного договору.

1.12. Аналітичне вікно – сукупність згадувань у темі, доступних для обробки й аналізу засобами системи. В аналітичне вікно включаються найновіші згадування в темі, зібрані системою, включаючи видалені й позначені як спам.

1.13. Базова технічна підтримка ПЗ – надавана фахівцями Ліцензіара по виділених лініях служби прийому та вирішення технічних запитів (електронна пошта: support@YouScan.io), підтримка в чаті в інтерфейсі Системи, консультаційна допомога, що містить надання інформації про функціональні можливості Сервісу й способи їх використання, консультування з налаштування тем моніторингу й інші питання. Послуги базової технічної підтримки за цим Договором не підлягають окремій оплаті.

1.14. Треті особи – фізичні особи, індивідуальні підприємці і юридичні особи, що не є Сторонами цього Договору.

1.15. Акаунт Ліцензіата (Акаунт) – обліковий запис, структура конкретних даних, інформації, що сукупно відносяться до єдиного елемента Сервісу й індивідуалізований обліковими даними, наданими Ліцензіатом Ліцензіару під час реєстрації на Сервісі.

1.16. Тарифний план – розмір ліцензійної винагороди за надання права використання Сервісу, обумовлений обсягом функціональних характеристик Сервісу, кількістю тем для моніторингу й періодом надання права використання Сервісу.

1.17. Заявка – документ (лист вільної форми), що надсилається Ліцензіатом Ліцензіару за допомогою електронної пошти, який містить намір отримати доступ до Системи, Тарифний план і передбачувану дату відкриття доступу.

1.18. Акт про надання права використання ПЗ (далі - «Акт») - документ, що підтверджує початок використання ПЗ і є доказом його використання до настання одного з наступних подій:

1.18.1.закінчення погодженого Сторонами терміну використання ПЗ;

1.18.2.розірвання Договору відповідно до п. 13 цього Договору;

1.18.3.порушення терміну виплати винагороди (до дати повідомлення про призупинення ліцензії (блокування облікового запису) з боку Ліцензіара) відповідно до п. 7.2 цього Договору).

1.19. Невиняткова ліцензія вважається наданою з моменту підписання Акту, який є невід'ємною частиною цього Ліцензійного договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Ліцензіар надає Ліцензіату право використання Програмного забезпечення ("Сервісу моніторингу соціальних медіа YouScan"), на обумовлених в цьому Договорі, додатках і додаткових угодах до нього умовах, і відповідно до обраного тарифного плану, а Ліцензіат зобов'язується вчасно й у повному обсязі виплатити Ліцензіару ліцензійну винагороду й використовувати ПЗ на умовах, передбачених цим Договором і додатками до нього.

2.2. Право використання Сервісу відповідно до цього Договору містить у собі відтворення ПЗ, яке передбачає можливість вчиняти будь-які дії, пов'язані з функціонуванням Сервісу відповідно до його призначення, а саме:

2.2.1. здійснювати дистанційний доступ до Сервісу за допомогою мережі Інтернет, зокрема надавати своїм працівникам дистанційний доступ для роботи із Сервісом;

2.2.2. здійснювати доступ до Сервісу, а також до інформації, сформованої внаслідок експлуатації Сервісу, з метою формування зведених звітів;

2.2.3. вивантажувати результати моніторингу у форматах, передбачених Сервісом;

2.2.4. використовувати дані результатів на свій розсуд, але відповідно до дозволеної мети.

2.3. Програмне забезпечення YouScan може бути використано Ліцензіатом тільки особисто (може бути використано працівниками Ліцензіата).

2.4. Програмне забезпечення надається Ліцензіату на умові «як є» без гарантійних зобов'язань будь-якого роду, включаючи відповідність Сервісу очікуванням Ліцензіата й використання або не використання цього права в період дії Ліцензії.

2.5. Щоб уникнути сумнівів і іншого трактування цей Договір не припускає відчуження виключного права, надання права використання на умовах виняткової ліцензії на будь-які результати інтелектуальної діяльності, що належать Ліцензіару. Положення цього Договору не обмежують права Ліцензіара на використання й розпорядження Сервісом на свій вибір і розсуд, включаючи право на надання доступу до нього третім особам.

2.6. Перелік Тарифних планів:

Тарифный план «Стандарт»:

 • 5 (п'ять) тем моніторингу (мінімально, далі крок - п'ять тем);
 • аналітичне вікно 100,000 (сто тисяч) згадувань в кожній темі;
 • 5 (п'ять) правил на тему;
 • функції "Стандарт": автоматична тональність, фільтрація спаму, розумні сповіщення, автоматичні тренди, автокатегорії, аналітичні звіти, Стіна/дошка згадувань в соціальних мережах ЮСКАН" ("Mention Wall");
 • підтримка інтеграцій : Telegram, Slack;
 • збір згадувань : за текстовим запитом, з каналів.

Тарифный план «Про»:

 • 5 (п'ять) тем моніторингу (мінімально, далі крок - п'ять тем);
 • аналітичне вікно 1,000,000 (один мільйон) згадувань в кожній темі;
 • функції тарифного плану «Стандарт»;
 • розділення прав доступу до тем;
 • 25 (двадцять п'ять) правил для кожної теми;
 • підтримка інтеграцій: Telegram, Slack, Help Desk, СRM;
 • збір згадувань: за текстовим запитом, з каналів, за текстом на зображеннях (OCR).

Тарифний план «Інсайт»:

 • 5 (п'ять) тем моніторингу (мінімально, далі крок - п'ять тем);
 • аналітичне вікно 10,000,000 (десять мільйонів) згадувань в кожній темі;
 • функції тарифного плану «Про»;
 • інтерфейс прикладного програмування (Application programming interface (API));
 • функція розпізнавання зображень «Візуальні інсайти»;
 • 100 (сто) правил для кожної теми;
 • підтримка інтеграцій: Telegram, Slack, Help Desk, СRM, WebHook;
 • збір згадувань: за текстовим запитом, з каналів, за текстом на зображеннях (OCR).

Тарифный план «Ентерпрайз» (адаптується):

 • 5 (п'ять) тем моніторингу (мінімально, далі крок - п'ять тем);
 • аналітичне вікно 10,000,000+ (десять мільйонів і більше) згадувань в кожній темі;
 • функції тарифного плану «Інсайт»;
 • 100+ (сто і більше) правил для кожної теми;
 • підтримка інтеграцій: Telegram, Slack, Help Desk, СRM, WebHook;
 • збір згадувань: за текстовим запитом, з каналів, за текстом на зображеннях (OCR).

Додаткові модулі (доступні за окрему плату):

 • Розпізнавання лого - доступне для тарифних планів «Інсайт» та «Ентерпрайз»;
 • Insight wall - доступна для тарифних планів «Інсайт» та «Ентерпрайз;
 • Брендована Mention Wall - доступна для тарифних планів «Про», «Інсайт» та «Ентерпрайз»;
 • Збір ретроспективних даних - доступний для тарифних планів «Стандарт», «Про», «Інсайт» та «Ентерпрайз».

2.7. Зміна тарифного плану оформлюється окремим додатком до цього Договору і вимагає видачі повторного Акту із зазначенням нового тарифного плану. Зміна тарифного плану з більшим об'ємом функціональних характеристик (включаючи кількість тем моніторингу) на тарифний план з меншим обсягом функціональних характеристик (в тому числі, з меншою кількістю тем моніторингу) не допускається.

2.8. Територією правомірного використання Програмного забезпечення за цим Договором є територія України.

2.9. Програмне забезпечення є результатом комп'ютерного програмування і інтелектуальної діяльності Ліцензіара (його працівників або третіх осіб, залучених ним) і захищається законодавством України про авторське право. Ліцензіар гарантує, що володіє всім необхідним обсягом прав для укладення цього Договору.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА СЕРВІСІ

3.1. Право використання надається Ліцензіату за допомогою забезпечення цілодобового доступу до Сервісу. Для одержання доступу до Сервісу Ліцензіат зобов'язується зареєструвати Акаунт Ліцензіата, дотримуючись процедури реєстрації, установленої на Сайті. Ліцензіат після реєстрації Акаунта Ліцензіата на Сайті одержує унікальні логін і пароль із метою ідентифікації Ліцензіата на Сервісі. Зазначені логін і пароль висилаються Ліцензіату за допомогою електронного зв'язку на адресу електронної пошти (e-mail), зазначену Ліцензіатом під час реєстрації Акаунта Ліцензіата.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ

4.1. Доступ до Сервісу надається безупинно з дати надання права використання Сервісу в такий спосіб:

4.1.1. упродовж строку надання права використання Ліцензіат за допомогою Акаунта Ліцензіата формує запити на відповідний моніторинг, шляхом уведення необхідних параметрів запиту у відповідні поля запиту, що розташовані в Акаунті Ліцензіата;

4.1.2. обробка запиту здійснюється автоматично за допомогою Сервісу;

4.1.3. результатом обробки запиту є відображення результатів моніторингу в Акаунті Ліцензіата.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права й обов'язки Ліцензіара:

5.1.1. Ліцензіар має право розпоряджатися Програмним забезпеченням, передавати права на використання ПЗ третім особам, самостійно використовувати ПЗ в будь-якій формі й будь-яким способом на свій розсуд;

5.1.2. Ліцензіар має право одержувати Ліцензійну винагороду за надані Ліцензіату Ліцензії на використання ПЗ відповідно до умов цього Договору;

5.1.3. Ліцензіар має право обновляти зміст, функціональні можливості Програмного забезпечення, а також інтерфейс користувача у будь-який час на свій власний розсуд. Ліцензіар не несе перед Ліцензіатом відповідальності за модифікацію Сервісу. Ліцензіар має право повідомляти Ліцензіата про деякі зі зроблених модифікацій за допомогою публікації оголошення на Сайті, в інтерфейсі Системи й/або за допомогою електронної пошти на адресу Ліцензіата, зазначену під час реєстрації на Сервісі;

5.1.4. Ліцензіар має право вносити, редагувати або видаляти будь-яку інформацію на власний розсуд, зокрема змінювати кількість і склад соціальних медіа, дані яких аналізуються Сервісом;

5.1.5. Ліцензіар має право вимагати від Ліцензіата засвідчені копії виписок з договорів і інших документів на підтвердження виконання положень цього Договору, які повинні бути надані Ліцензіатом у строк не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати такого запиту Ліцензіара. Ліцензіат повинен забезпечити відсутність порушення таким наданням умов конфіденційності таких договорів. Запит Ліцензіара повинен бути складений у письмовій формі, на офіційному бланку, а також повинен містити докладну мету такого запиту, з додатком засвідчених копій підтверджувальних документів необхідності такого запиту, таких як, вимога вповноваженого державного органу або вимога офіційного постачальника загальнодоступних даних;

5.1.6. Ліцензіар має право проводити технологічні перерви доступності Сервісу, які розглядаються як використання Сервісу в штатному режимі й не є підставою для перерахунку оплачених Ліцензіатом винагород. Технологічні перерви можуть проводитися, зокрема для відновлення функціональності Сервісу. Технологічні перерви не можуть перевищувати 8 годин за один календарний місяць і проводяться в нічний час (з 00:00 до 06:00 за московським часом);

5.1.7. У разі претензій Ліцензіата до якості Сервісу Ліцензіар не робить жодних компенсацій на користь Ліцензіата, а також не несе відповідальності за будь-які збитки Ліцензіата, що виникли внаслідок використання або неможливості використання Сервісу. Ліцензіар залишає за собою виключне право кваліфікувати особливість роботи Сервісу як недолік (помилку, дефект й тощо), а також виконати одну з таких дій:

5.1.7.1. скорегувати особливість роботи Сервісу (Service Pack) у наступній версії;

5.1.7.2. скорегувати особливість роботи Сервісу (Hotfix) у розумний термін після її виявлення, не чекаючи випуску наступної версії Сервісу;

5.1.7.3. визнати особливість роботи Сервісу як таку, що не підлягає змінам;

5.1.8. Ліцензіат погоджується з тим, що Ліцензіар може використовувати найменування й логотип Ліцензіата в офіційних маркетингових матеріалах Ліцензіара, зокрема, з метою з реклами. Ліцензіат може відкликати свою згоду в будь-який час, надіславши повідомлення на адресу електронної пошти info@YouScan.io;

5.1.9. Ліцензіар зобов'язується втриматися від будь-яких дій, здатних утруднити здійснення Ліцензіатом наданого йому права використання ПЗ впродовж терміну дії виданої Ліцензії;

5.1.10. Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату Базову технічну підтримку щодо використання Сервісу впродовж усього строку надання права використання ПЗ;

5.1.11. Ліцензіар не несе відповідальності за несанкціоноване використання Акаунта Ліцензіата третіми особами.

5.2. Права й обов'язки Ліцензіата:

5.2.1.Ліцензіат маєте право використовувати ПЗ на умовах і в межах, передбачених цим Договором та додатками до нього;

5.2.2.Ліцензіат зобов'язується не передавати третім особам, в тому числі своїм Клієнтам, за винятком зазначених у Додатках до цього Договору, надані Ліцензіаром параметри доступу до ПЗ, включаючи, але не обмежуючись, логіни і паролі для входу в Аккаунт, авторизовані токени доступу до API, та не використовувати їх в цілях, не дозволених цим Договором, в тому числі способом, який здатний привести до нанесення шкоди комерційним інтересам і репутації Ліцензіара. Ліцензіат також зобов’язується використовувати «Стіну/дошку згадувань в соціальних мережах ЮСКАН» ("YouScan Social Mention Wall") (далі – стіна/дошка згадувань) і дані, одержувані з її допомогою, виключно для власних потреб. Публічна демонстрація Ліцензіатом Стіни/дошки та одержуваних з її допомогою даних, в якій би то не було формі (за допомогою інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу "Інтернет", на громадських заходах й т.д.), заборонена;

5.2.3.Ліцензіат зобов'язується надати доступ до ПЗ і до данних виключно тим своїм співробітникам, з якими у Ліцензіата є угода про нерозголошення конфіденційної інформації або які іншим шляхом взяли зобов'язання про нерозголошення, зміст яких забезпечує в будь-якому разі не менший рівень захисту конфіденційної інформації, ніж передбачений цим Договором між Сторонами;

5.2.4.Ліцензіат гарантує виконання прийнятих відповідно до цього Договору зобов'язань;

5.2.5.Ліцензіат самостійно несе відповідальність за збереження і конфіденційність своїх логінів і паролів і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання Аккаунта Ліцензіата. Всі дії, здійснені з використанням логіна і пароля Ліцензіата, вважаються здійсненими Ліцензіатом. Ліцензіат самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені з використанням логіна і пароля Ліцензіата, а також ризик можливих несприятливих наслідків для себе і для Ліцензіара;

5.2.6.У разі втрати та/або розголошення Ліцензіатом логіна і пароля Ліцензіат зобов'язується повідомити про це Ліцензіара негайно;

5.2.7.Ліцензіат визнає і погоджується з тим, що всі права інтелектуальної власності, в тому числі виключне право інтелектуальної власності на ПЗ, знак для товарів і послуг та інші результати інтелектуальної діяльності, у тому числі які розміщені на Сайті, належать Ліцензіару. Ліцензіат не має права використовувати ПЗ способами, не передбаченими цим Договором та додатками до нього;

5.2.8.Ліцензіат зобов'язується не використовувати ніяких приладів або комп'ютерних програм для втручання в процес нормального функціонування Сайту і Програмного забезпечення;

5.2.9.Ліцензіат зобов'язується до передачі результатів використання ПЗ своїм Клієнтам в обов'язковому порядку укласти з останніми угоду про нерозголошення конфіденційної інформації, зміст якої забезпечує в усякому разі не менший рівень захисту конфіденційної інформації, ніж передбачено цим Договором;

5.2.10.Ліцензіат зобов'язується не укладати субліцензійні договори і не передавати іншим способом права на ПЗ, а також не поступатися і не передавати права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди Ліцензіара;

5.2.11.Ліцензіат зобов'язується сплачувати Винагороду в порядку, в розмірі та в строки, передбачені в цьому Договорі і в додатках до нього;

5.2.12.Цим Ліцензіат підтверджує, що ознайомився з усіма функціональними властивостями і характеристиками ПЗ. Ліцензіат несе ризик невідповідності ПЗ із своїми побажаннями і потребами;

5.2.13.Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неналежного використання або неможливості використання ПЗ, що виникли з вини або необережності Ліцензіата. Ліцензіат погоджується з тим, що для використання ПЗ він повинен мати доступ в мережу Інтернет і прийнятну для роботи ПЗ швидкість передачі даних по Інтернет-каналу (не менше 10 мб/с);

5.2.14.Ліцензіат зобов'язується не здійснювати наступні дії:

5.2.14.1.копіювати ПЗ або будь-яку його частину;

5.2.14.2.змінювати ПЗ або будь-яку його частину;

5.2.14.3.декомпілювати ("to decompile") або іншим чином перетворювати ПЗ в вихідний код або будь-яку його частину;

5.2.14.4.розкривати іншим способом будь-який вихідний код ПЗ;

5.2.14.5.видозмінювати ПЗ будь-яким чином або в будь-якій формі;

5.2.14.6.використовувати доступ до API Ліцензіара для створення аналогічного або конкурентного продукту або послуги, а також використовувати несанкціоновані видозмінені версії Сервісу, включаючи, серед іншого, створення подібних продуктів і / або конкурентного сервісу або отримання несанкціонованого доступу до Сервісу;

5.2.14.7.модифікувати (переробляти) ПЗ будь-яким чином - під модифікацією (переробкою) розуміється будь-яка зміна ПЗ, в тому числі переклад з однієї мови на іншу мову;

5.2.14.8.фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, при передачі даних;

5.2.14.9.здійснювати дії, спрямовані на порушення функціонування ПЗ;

5.2.14.10.здійснювати дії, спрямовані на отримання доступу до даних інших користувачів ПЗ;

5.2.14.11.надавати доступ до ПЗ третім особам з боку Ліцензіата. Будь-яка передача (відступлення) Ліцензіатом іншій особі може бути здійснена тільки з письмової згоди Ліцензіара;

5.2.14.12.передавати параметри доступу до Аккаунту, включаючи, але не обмежуючись, логіни і паролі, авторизовані токени доступу до API третім особам;

5.2.14.13.давати дозволи на використання, здавати в оренду, продавати, надавати в лізинг, передавати права, поширювати, забезпечувати хостинг, розкривати або зробити ПЗ доступним будь-яким третім особам, включаючи, але не обмежуючись створенням інтернет-посилань на сайт розміщення ПЗ, які включають інформацію підключення Ліцензіата до ПЗ, включаючи, але не обмежуючись, іменами користувачів, паролями, куки («cookie»), та/або «дзеркалюванням» («mirroring») або «обрамленням» («wrapping») будь-якої частини ПЗ;

5.2.14.14.використовувати інтерфейс прикладного програмування (Application Programming Interface, API), механізм розширення або зміни поведінки Сервісу за допомогою зворотних викликів (webhook), а також стандартні коннектори Ліцензіара для забезпечення масової / потокової передачі даних на зовнішні сервіси / платформи Ліцензіата або третіх осіб в автоматизованому режимі. Дане обмеження не поширюється на випадки одиничної передачі даних, здійснювані в ручному режимі, і обумовлені певним законним комерційним інтересом приватного характеру, що не суперечить п. 2.4. Договору («Дозволена мета»);

5.2.15.Ліцензіат гарантує, що ні Ліцензіат, ні особи, що діють від імені Ліцензіата, не використовуватимуть ПЗ для спонукання в будь-якій формі клієнтів Ліцензіара до використання конкурентних комп'ютерних програм і сервісів, в тому числі онлайн-сервісів;

5.2.16.Ліцензіат звільняється від обов'язку подавати Ліцензіару звіти про використання ПЗ, за винятком зазначених у цьому Договорі та додатках до нього;

5.2.17.При призупиненні використання Сервісу з ініціативи Ліцензіата винагорода за використання Сервісу не перераховується і не повертається;

5.2.18.Ліцензіат зобов’язується не використовувати Сервіс YouScan та інформацію, отриману в результаті застосування Сервісу YouScan, для забороненої законодавством України діяльності, в тому числі, для здійснення незаконного стеження, переслідування, спаму користувачів, порушення законодавства про захист персональних даних, проведення аналізу або досліджень в будь-яких незаконних або дискримінаційних цілях або таким чином, який не відповідав би розумним очікуванням користувачів соціальних медіа. Заборонено моніторинг чутливих подій (включаючи, крім іншого, акції протесту, мітинги або громадські збори), а також сегментування або профілювання користувачів на основі особистої конфіденційної інформації, включаючи їх стан здоров’я (наприклад, вагітність), негативний фінансовий стан, політичну приналежність, расове або етнічне походження, релігійні чи філософські переконання, стать або сексуальну орієнтацію, членство в профспілці, а також будь-яку інформацію, пов’язану із передбачуваним або фактичним вчиненим злочином.

6. ВИНАГОРОДА ЛІЦЕНЗІАРА Й ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Розмір винагороди Ліцензіара за надання права використання Сервісу визначається відповідно до обраного Ліцензіатом Тарифного плану.

6.2. Ліцензіат зобов'язується сплачувати винагороду Ліцензіару в порядку 100% передоплати, якщо інше не передбачено додатками до цього Договору. Активація Акаунта після закінчення пробного періоду без оплати винагороди не допускається.

6.3. Сплата ліцензійної винагороди за цим Договором здійснюється шляхом переказу на розрахунковий рахунок Ліцензіара, зазначений у рахунку Ліцензіара. Зобов'язання щодо оплати вважаються виконаними з дати надходження коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара.

6.4. Ліцензійна винагорода, що підлягає сплаті за цим Договором, за надання права на використання програмного забезпечення, може не оподатковуватися ПДВ, і Ліцензіар може не надавати рахунок-фактуру у зв'язку із застосуванням звільнення від ПДВ.

6.5. Якщо за законодавством іноземної держави Ліцензіату необхідно відрахувати, сплатити будь-які податки й збори, що стягуються в такій іноземній державі з Ліцензіара, як з одержувача доходу, включаючи, зокрема, ПДВ і податок на дохід (прибуток), що стягується в джерела, а також будь-які аналогічні податки, які можуть заміняти або доповнювати існуючі, то розмір винагороди, що підлягає виплаті Ліцензіару, збільшується таким чином, щоб чиста сума, отримана Ліцензіаром після відрахування або сплати зазначених податків, дорівнювала сумі, зазначеній в Додатку до цього Договору.

6.6. Розмір і порядок оплати Ліцензійної винагороди можуть бути змінені Ліцензіаром.

6.7. Нові умови розміру й порядку оплати застосовуються тільки до Ліцензій, не оплачених Ліцензіатом на момент уведення в дію нових умов оплати.

6.8. У разі, якщо Ліцензіат фактично продовжує користуватися Сервісом після закінчення раніше оплаченого періоду використання Сервісу, то умови цього Договору пролонгуются на аналогічний термін, а Ліцензіат зобов’язується здійснити своєчасну оплату ліцензійної винагороди в повному розмірі на підставі рахунку, виставленого Ліцензіаром. Дана пролонгація може здійснюватися необмежену кількість разів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору, додатків до нього, а в частині, неурегульованій Договором і додатками до нього – відповідно до застосовного для Ліцензіара законодавства.

7.2. Ліцензіар має право призупинити доступ до ПЗ (заблокувати Акаунт) у разі порушення строків оплати ліцензійної винагороди за цим Договором і Додатками до нього більш ніж на 5 (п'ять) робочих днів. Блокування Акаунта не означає дострокове припинення Договору й Додатків до нього. Ліцензіат має право впродовж (20) календарних днів після блокування для поновлення доступу до ПЗ (розблокувати Акаунт) здійснити оплату ліцензійної винагороди в розмірі простроченої суми. У разі блокування Акаунта через несплату ліцензійної винагороди, ліцензійна винагорода за період, впродовж якого здійснювалося таке блокування, перерахунку не підлягає.

7.3. У разі недотримання передбачених цим Договором строків виконання зобов'язань однією зі Сторін, зазначена Сторона сплачує іншій Стороні за її письмовою вимогою неустойку в розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від вартості невиконаних зобов'язань за кожний день прострочення, але не більш 10% (десяти відсотків) від суми невиконаних зобов'язань. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором і додатками до нього;

7.4. Ліцензіар за жодних умов не несе відповідальності за:

7.4.1. будь-які негативні наслідки, що є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності Ліцензіата й/або третіх осіб з боку Ліцензіата;

7.4.2. будь-які непрямі збитки й/або упущену вигоду Ліцензіата й/або третіх сторін з боку Ліцензіата незалежно від того, міг Ліцензіар передбачити можливість таких збитків чи ні.

7.5. У разі виявлення порушень законодавства з боку Ліцензіата й за наявності відповідних розпоряджень із боку правоохоронних і інших уповноважених державних органів і посадових осіб, Ліцензіар залишає за собою право призупинити доступ Ліцензіата до Сервісу, надіславши Ліцензіату відповідне письмове повідомлення про виявлені порушення з вимогою їх усунення. У разі не усунення Ліцензіатом порушень у строк, зазначений у повідомленні, Ліцензіар має право видалити Акаунт Ліцензіата без перерахунку винагороди Ліцензіара й без відшкодування Ліцензіату будь-яких збитків.

7.6. У разі порушення Ліцензіатом кожного з положень цього Договору й/або порушення законодавства під час використання Сервісу, Ліцензіар має право в однобічному позасудовому порядку призупинити доступ до Сервісу до повного усунення Ліцензіатом таких порушень, або розірвати цей Договір шляхом повідомлення про це Ліцензіата з дати, зазначеної в такому повідомленні, без перерахунку винагороди Ліцензіара й без компенсації Ліцензіату будь-яких збитків.

7.7. Ліцензіар зобов'язується відшкодувати збитки, захищати інтереси й, по можливості, звільнити від відповідальності Ліцензіата щодо всіх стягнень, що підлягають сплаті за рішенням суду, у разі пред'явлення третьою особою претензій про те, що використання Сервісу порушує його патентні, авторські права, права на товарний знак або тягнуть неправомірне присвоєння його комерційної таємниці в державі, де був зареєстрований Сервіс.

7.8. Ліцензіат відповідає за будь-які порушення законодавства, зокрема законодавства про захист персональних даних, і прав третіх осіб у разі, якщо ним, його користувачами під час використання функціональних можливостей ПЗ порушені вимоги щодо захисту персональних даних, авторські, суміжні права третіх осіб, здійснено несанкціоноване використання товарних знаків, фірмових найменувань, інших засобів індивідуалізації. Водночас у разі надходження на адресу Ліцензіара претензій, позовів і/або приписів щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів і/або третіх осіб, пов'язаних з неналежним використанням ПЗ з боку Ліцензіата, Ліцензіат самостійно й за свій рахунок урегулює зазначені претензії або у разі неможливості такого врегулювання, відшкодує Ліцензіару документально підтверджені збитки, понесені в зв’язку з цим.

7.9. Ліцензіат відповідає за будь-яку інформацію або інший контент (зокрема файли з даними, тексти, а також інші файли й зображення), отриманий під час використання ПЗ, які він, його користувачі передають третім особам, а також за всі наслідки використання ПЗ (включаючи будь-які збитки, які можуть понести Ліцензіат, Ліцензіар і треті особи).

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛІЦЕНЗІАРА

8.1. Як зазначено в п. 2.4., Програмне забезпечення надається на умовах «як є», тобто без гарантійних зобов'язань будь-якого роду, включаючи відсутність гарантій його придатності для використання у визначених Ліцензіатом цілях, гарантій якості й працездатності, відповідності функціональних можливостей ПЗ цілям і очікуванням Ліцензіата.

8.2. Ліцензіар не несе відповідальності за якість і функціональні особливості ПЗ, як явні, так і передбачувані.

8.3. Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом, його працівниками, клієнтами або третіми особами за прямий або непрямий збиток, упущену вигоду, інші збитки, які можуть бути пов'язані з використанням Програми, зокрема, але не обмежуючись, можливими перервами в роботі, несумісністю обладнання, необхідністю зміни конфігурації, переривання ділової активності.

8.4. Відповідно до умов цього Договору Ліцензіар не контролює інформацію й контент, розміщений, переданий, збережений Ліцензіатом, його працівниками, клієнтами й третіми особами з боку Ліцензіата за допомогою ПЗ й, отже, не гарантує їхню точність, повноту, якість і не несе жодної відповідальності за їхній зміст.

8.5. Ліцензіар несе відповідальність винятково за винне порушення своїх зобов'язань за цим Договором, включаючи розмір неустойок і/або збитків, що відшкодовуються, за будь-яким позовом або претензією, і максимальний розмір відповідальності Ліцензіара не може перевищувати розміру сплаченої Ліцензіатом Ліцензійної винагороди за той місяць, у якому було допущено зазначене порушення з боку Ліцензіара.

8.6. Ліцензіат погоджується й визнає, що Ліцензіар може не контролювати, редагувати або іншим чином перевіряти дані, отримані Ліцензіатом за допомогою використання Сервісу. Дані, одержувані Ліцензіатом під час використання Сервісу, є інформацією, розміщеною третіми особами. Оскільки дані індексуються Системою автоматично, Ліцензіар не несе будь-якої відповідальності за такі дані, їхню вірогідність, повноту й актуальність.

8.7. Ліцензіар не несе відповідальності й не надає жодних гарантій або запевнень щодо законності одержуваних за допомогою Сервісу даних, відсутності в них матеріалів, що ображають честь і гідність, відсутності факту порушень прав третіх осіб і необхідності одержання згоди третіх осіб на використання таких даних.

9. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Усі виключні права на результати інтелектуальної діяльності щодо Сайту, ПЗ (Сервісу), зокрема елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації й інші об'єкти, розміщені на Сайті, а так само на складові частини і їх елементи, інформацію, належать винятково Ліцензіару.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором і додатками до нього, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання Договору й додатків до нього, яке Сторона не могла ані передбачити, ані запобігти розумними заходами. До вищевказаних обставин у контексті Договору відносяться: стихійне лихо, пожежа, війна або воєнні дії, ухвалення органом державної влади або управління держави правових актів, перебої в постачанні електроенергією, дія шкідливих програм, перебої в телекомунікаційних мережах, що спричинили неможливість виконання зобов'язань Сторонами, й інші дії, що перебувають поза розумним передбаченням і контролем Сторін.

10.2. У разі невиконання або часткового невиконання зобов'язань за договором внаслідок виникнення обставин, зазначених у п. 10.1. Договору, Сторона, яка зазнала дії таких обставин, зобов'язана впродовж 3 (трьох) робочих днів з моменту їх настання інформувати іншу Сторону в письмовій формі про настання подібних обставин з додаванням відповідних підтверджувальних документів, виданих уповноваженими державними органами. Факт настання подій, зазначених у повідомленні, повинен підтверджуватися торгово-промисловою палатою або іншою компетентною організацією чи органом відповідної країни. Інформація повинна містити дані про характер обставин, а також оцінку їх впливу на виконання Стороною своїх зобов'язань за договором і додатками до нього й на строк виконання зобов'язань.

10.3. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону можливості посилатися на обставини непереборної сили.

10.4. Коли дія обставин, зазначених у п. 10.1. Договору, скінчилася, Сторона, яка зазнала дії таких обставин, зобов'язана впродовж 3 (трьох) робочих днів надіслати письмове повідомлення про це іншій Стороні. У повідомленні повинен бути зазначений час, з якого сторона пропонує продовжити виконання нею зобов'язань за договором і додатками до нього.

10.5. У разі якщо кожна з обставин, зазначених у п. 10.1. Договору, вплинула на строк виконання Договору й додатків до нього, то строк виконання зобов'язань за договором і додатками до нього продовжується на період дії таких обставин. Якщо тривалість обставин становить більш 3 (трьох) місяців підряд, Сторони мають право продовжити дію Договору й додатків до нього на відповідний період, або розірвати Договір і всі додатки до нього, шляхом підписання Угоди про розірвання вповноваженими представниками обох Сторін. У разі розірвання Договору відповідно до розділу 10 цього Договору Сторони виконують повний взаєморозрахунок.

10.6. У зв'язку з використанням комп'ютерного й іншого обладнання, каналів зв'язку й/або програм для ЕОМ, що належать третім особам, під час виконання зобов'язань за договором Сторони погоджуються з тим, що Ліцензіар не відповідає за будь-які затримки, переривання, прямий і непрямий збиток або втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні й/або програмах для ЕОМ, або внаслідок інших об'єктивних технологічних причин, а також внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб, проблем під час передачі даних або з'єднання, перебоїв в електроживленні, що сталося не з вини Ліцензіара.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Сторони впродовж терміну дії Договору й усіх додатків до нього, а також впродовж 3 (трьох) років по закінченню його дії, зобов'язуються забезпечити конфіденційність умов Договору й додатків до нього, а також будь-якої іншої інформації й даних, одержуваних одна від одної у зв'язку з виконанням Договору (зокрема персональних даних), за винятком інформації й даних, що є загальнодоступними (далі – «конфіденційна інформація»). Кожна зі Сторін зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію третім особам без одержання попередньої письмової згоди Сторони, що є власником конфіденційної інформації.

11.2. Це обмеження не поширюється на конфіденційну інформацію:

11.2.1. яка є або стала привселюдно відомою (не з вини відповідної Сторони); або

11.2.2. яка на законних підставах надана Стороні незалежною третьою стороною, що не має будь-яких обов'язків зі збереження її конфіденційності (за умови, що така законна підстава може бути належним чином підтверджена); або

11.2.3. яка на момент одержання її від відповідної Сторони вже перебувала в цієї Сторони на законних підставах (за умови, що таке законне володіння інформацією може бути належним чином підтверджено); або

11.2.4. яку Сторона зобов'язана розкрити відповідно до обов'язкових вимог застосовного законодавства.

11.3. Сторони зобов'язуються вживати всіх розумних заходів для захисту конфіденційної інформації, від несанкціонованого доступу третіх осіб, зокрема: здійснювати передачу конфіденційної інформації винятково по захищених каналах зв'язку; зберігати конфіденційну інформацію винятково в призначених для цього місцях, що виключають доступ до неї третіх осіб; обмежувати доступ до конфіденційної інформації, зокрема для співробітників, що не мають службової необхідності в ознайомленні з цією інформацією.

11.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити одна одну про факти розголошення або погрози розголошення, незаконного одержання або незаконного використання конфіденційної інформації третіми особами, які допущені ними або стали їм відомі.

11.5. Сторони не мають права в однобічному порядку припиняти охорону конфіденційної інформації, передбаченої Договором, зокрема у разі своєї реорганізації або ліквідації відповідно до цивільного законодавства.

11.6. Під розголошенням конфіденційної інформації в рамках Договору розуміється дія або бездіяльність однієї зі Сторін договору, внаслідок якої конфіденційна інформація стає відомою третім особам під час відсутності згоди на це власника конфіденційної інформації. Водночас форма розголошення конфіденційної інформації третім особам (усна, письмова, з використанням технічних засобів і тощо) не має значення.

11.7. Не є порушенням конфіденційності надання конфіденційної інформації на законну вимогу правоохоронних і інших уповноважених державних органів і посадових осіб у випадках і в порядку, передбачених законодавством.

11.8. У разі розкриття конфіденційної інформації зазначеним органам і/або особам Сторона, що розкрила конфіденційну інформацію, письмово повідомляє власника конфіденційної інформації про факт надання такої інформації, її зміст й орган, якому надана конфіденційна інформація, не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту розкриття конфіденційної інформації.

11.9. Сторони мають право передавати інформацію про факт укладання Договору й Додатків до нього, про його умови, за винятком фінансових умов, партнерам, клієнтам і іншим особам за умови підписання із зазначеними особами угоди про конфіденційність (як окремого документа або в складі іншого договору), що гарантує надання відповідними особами захисту конфіденційної інформації на умовах не гірших, ніж викладених в цьому Договорі.

11.10. У разі невиконання Сторонами зобов'язань, передбачених цим розділом, Сторона порушення, що допустила таке, зобов'язується відшкодувати заподіяні збитки впродовж 5 (п'яти) робочих днів після одержання відповідної письмової вимоги постраждалої Сторони.

12. РЕГЛАМЕНТ ОБМІНУ ПРЕТЕНЗІЙ. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

12.1. Цей розділ регламентує порядок обміну претензіями між Сторонами. Сторони мають право направляти одна одній претензії за допомогою поштового зв’язку, з нарочним, або електронною поштою. Претензії, надіслані будь-яким із зазначених способів, тягнуть за собою передбачені законом та цим Договором правові наслідки для відправника та адресата.

12.2. Претензії, що направляються за допомогою електронної пошти:

12.2.1. Сторони встановили, що визнають претензії, спрямовані з адрес електронних пошт, зазначених у реквізитах Сторін (в разі відсутності електронної пошти в реквізитах Ліцензіата Ліцензіар може використовувати електронну пошту, вказану при реєстрації Аккаунта Ліцензіата) рівнозначними документами на паперових носіях, підписаним власноручним підписом уповноваженої особи . Послання по електронній пошті (далі також «електронний лист») має містити файл з підписаною претензією;

12.2.2. Інформація про адресу електронної пошти відправника у відповідному рядку браузера (програми) електронної пошти є підтвердженням того, що претензія виходить безпосередньо від Сторони за цим Договором та підписана уповноваженою особою. Вважається, що повноваження особи, яка направила послання з претензією, випливають з обставин та не потребують додаткового підтвердження;

12.2.3. Сторони гарантують, що доступ до зазначених адресів електронної пошти мають тільки самі Сторони та належним чином уповноважені ними особи. Сторони гарантують дотримання конфіденційності паролів (ключів), які використовуються для доступу до електронної пошти.

12.2.4. Моментом отримання Адресатом претензії, відправленої на адресу електронної пошти відповідно до цього регламенту, вважається робочий день, наступний за датою відправлення електронного листа з претензією. Дата відправлення електронного листа визначається за відповідним записом в рядку браузера (програми) електронної пошти відправника.

12.2.5. Сторони визнають юридичну та доказову силу претензій, надісланих електронною поштою відповідно до цього регламенту, в тому числі з метою доведення в арбітражному, цивільному, адміністративному та кримінальному процесах, в тому числі для підтвердження дотримання обов’язкового претензійного порядку вирішення спорів.

12.2.6. Підтвердженням надсилання претензії електронною поштою є відповідні записи в рядках браузера (програми) електронної пошти відправника.

12.2.7. Сторони несуть обов’язок своєчасного ознайомлення з кореспонденцією, що надійшла на адреси електронної пошти. Сторона, яка не забезпечила таку можливість, самостійно несе ризик неотримання такої кореспонденції. З метою застосування чинного матеріального та процесуального законодавства всі претензії, спрямовані на адреси, вказані в цьому розділі, відповідно до цього регламенту вважаються отриманими адресатом.

12.2.8. Сторони несуть обов’язок забезпечити технічну можливість відправлення з адрес, вказаних в цьому розділі, та отримання на такі адреси електронних листів розміром до 20 Mb (двадцяти мегабайтів) включно кожен лист. У разі необхідності відправлення електронного листа, розмір якого перевищує 20 Mb (двадцять мегабайтів), відправник несе обов’язок розділити пакет документів, що відправляється, на кілька електронних листів, розмір кожного з яких не перевищує 20 Mb (двадцяти мегабайтів).

12.2.9. Для цілей цього пункту, розмір електронного листа в кожному випадку включає в себе вкладені файли.

12.3. Положення цього регламенту мають переважну силу перед будь-якими положеннями додаткових угод, які прямо або побічно регулюють порядок обміну претензіями, за винятком випадків укладення між Сторонами додаткової угоди з метою зміни безпосередньо цього регламенту із посиланням на змінювані пункти цього розділу, а також укладення додаткової угоди, що змінює адреса електронної пошти для направлення та отримання претензій.

12.4. Застосування і тлумачення цього Договору, включаючи додатки та всі пов‘язані з нього питання, регулюється законодавством України. Будь-які позови або судові провадження, що виникають з предмету Договору або в зв‘язку з ним (або в зв’язку з наданням доступу до ПЗ), розглядаються судами України згідно з правилами про підсудність, встановлених процесуальним законодавством.

13. ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ

13.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до моменту виконання всіх зобов'язань обох Сторін за Договором і додатками до нього.

13.2.Дострокове розірвання Договору допускається тільки в наступних випадках:

13.2.1.розірвання за згодою Сторін;

13.2.2.припинення діяльності однієї із Сторін (припинення діяльності юридичної особи).

Сторони погодилися, що Ліцензіар володіє правом відмови від виконання договору шляхом направлення на адресу Ліцензіата письмового повідомлення. Дане право є безумовним. Таке письмове повідомлення може бути направлено на адресу електронної пошти Ліцензіата, вказану в реквізитах або використану при реєстрації Аккаунта Ліцензіата в межах Сервісу. Договір вважається розірваним з моменту направлення Ліцензіаром повідомлення. У разі дострокової відмови Ліцензіара від виконання Договору Ліцензіаром здійснюється повернення частини ліцензійної винагороди пропорційно періоду, коли Сервіс не буде використовуватися Ліцензіатом, якщо інше не зазначено в Договорі.

13.3.Цей Договір уважається розірваним з моменту укладання Сторонами іншого Ліцензійного договору в письмовій формі, підписаного в оригіналі вповноваженими представниками й скріпленого печатками Сторін.

14. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

14.1. Кожна зі Сторін є Оператором персональних даних, зокрема оброблюваних у рамках виконання зобов'язань, передбачених Договором (включаючи персональні дані працівників однієї Сторони, оброблювані іншою Стороною). Для цілей Договору під персональними даними розуміються відомості, що є такими відповідно до застосовного законодавства й відносяться до працівників і інших представників Сторін (далі – представники Сторін), зокрема тих, що безпосередньо беруть участь у виконанні Договору, дані яких передаються іншій Стороні.

14.2. Передача персональних даних не розглядається Сторонами як доручення обробки персональних даних.

14.3. Кожна зі Сторін забезпечує конфіденційність отриманих у рамках Договору персональних даних представників іншої Сторони, дотримання вимог до обробки персональних даних, установлених Генеральним регламентом щодо захисту персональних даних (General Data Protection Regulation) і ухваленими на його виконання нормативними правовими актами, і відповідає за вживання всіх необхідних правових, організаційних і технічних заходів захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій з такими даними.

14.4. Відповідальність за правомірність і достовірність персональних даних, які надаються Сторонами одна одною з метою виконання Договору, а також за одержання згоди суб'єктів на передачу їх персональних даних іншій Стороні в порядку, передбаченому законодавством, несе Сторона, що передає персональні дані.

14.5. Сторона, що одержала персональні дані від іншої Сторони, не бере на себе зобов'язання з інформування суб'єктів, персональні дані яких їй передані, про початок їх обробки, оскільки обов'язок здійснити відповідне інформування під час одержання згоди на таку передачу несе Сторона, що передала персональні дані.

15. ЗАПЕВНЕННЯ ПРО ОБСТАВИНИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

15.1. Сторони надають одна одній запевнення про те, що володіють усіма необхідними правами та повноваженнями для укладення Договору та його виконання;

15.2. Сторони визнають та підтверджують, що кожна з них проводить політику повної нетерпимості до хабарництва й корупції, яка передбачає повну заборону корупційних дій та здійснення виплат за сприяння/виплат, метою яких є спрощення формальностей у зв’язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. В рамках цього Договору Сторони та їх афілійовані особи, працівники, посередники та представники (в тому числі агенти, комісіонери, митні брокери та інші треті особи, які прямо або побічно беруть участь у виконанні Договору) не приймають, не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють (санкціонують) виплату/отримання будь-яких грошових коштів або передачу будь-яких цінностей (в тому числі нематеріальних), прямо або побічно, будь-яким особам з метою здійснення впливу на дії або рішення із наміром отримати будь-які неправомірні переваги, в тому числі в обхід встановленого законодавством порядку, або переслідують інші неправомірні цілі.

15.3. У частині запевнень, зазначених в пункті 14.2. Договору, Сторони дотримуються, застосовують та діють у відповідності з наступними національними та міжнародними правовими актами:

15.3.1. Основоположні принципи Конвенції ОЕСР (Організація Економічного Співробітництва та Розвитку) про боротьбу із підкупом іноземних посадових осіб при здійсненні міжнародних комерційних операцій (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions);

15.3.2. Закон США про корупційні дії за кордоном (The Foreign Corrupt Practices Act of 1977);

15.3.3. Положення Українського законодавства щодо корупції та комерційного підкупу.

15.4. У разі виникнення у Сторони підозр, що сталося або може статися порушення будь-яких положень цього Договору, Сторона зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону про свої підозри в письмовій формі.

15.5. Пункти 14.1.-14.4. Договору є запевненнями про обставини, мають істотне значення для Ліцензіара, і Ліцензіар покладається на них при укладанні й виконанні Договору.

15.6. У разі недостовірності будь-яких із запевнень про обставини, передбачених у цьому розділі Договору, Сторона зобов’язується на письмову вимогу іншої сторони виплатити штрафну неустойку в подвійному розмірі загальної вартості за відповідним Додатком, а також відшкодувати всі збитки, завдані такою недостовірністю, в частині, що не покрита неустойкою. При цьому Сторона має право відмовитися від Договору або відповідного додатку до Договору в односторонньому позасудовому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону, з дати, зазначеної в такому повідомленні. У зазначеному випадку Сторона не відшкодовує іншій Стороні витрати, які були фактично понесені нею при виконанні умов Договору.

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Призупинення використання Сервісу відповідно до пп. 5.2.16 і 7.2 не спричиняє розірвання Договору.

16.2. Усі зміни й доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною. Зміни мають чинність тільки, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані вповноваженими представниками Сторін. У Додатках, які складені Сторонами й відносяться до цього Договору, повинно бути посилання на цей Договір і зазначена дата підписання документа.

16.3. Якщо інше не визначено цим Договором, обмін інформацією між Сторонами за цим Договором відбувається винятково в письмовій формі. Письмові повідомлення Сторін (зокрема претензії, повідомлення й тощо) відправляються поштою, факсом, електронною поштою, кур'єром, видаються Стороні (її уповноваженому представнику) особисто або доставляються іншими способами, що дозволяють зафіксувати дату й час їх передачі. Для визначення автентичності повідомлення, складеного на паперовому носії, досить візуального, без застосування спеціальних знань і технічних засобів, звіряння зразків підписів відповідальних осіб Сторін і відбитків печатки на документі зі зразками, наявними в розпорядженні Сторін. При відправленні письмових повідомлень електронною поштою, належним та достатнім доказом отримання листа (документів) електронною поштою є звіт поштового сервера відправника про доставку листа на адресу одержувача.

16.4. Сторони дійшли взаємної згоди здійснювати документообіг в електронному вигляді і проводити обмін первинними бухгалтерськими документами (акти, рахунки тощо) у вигляді електронних документів із застосуванням до них електронного цифрового підпису (ЕЦП) або кваліфікованого електронного підпису (КЕП) засобами телекомунікаційного зв’язку, зокрема за допомогою системи електронного документообігу M.E.Doc IS. Під час використання Сторонами різних систем електронного документообігу або ЕЦП, або КЕП різних центрів сертифікації ключів (ЦСК) - зазначені системи або ЕЦП, або КЕП повинні мати можливість взаємної роботи і верифікації ключів один з одним.

16.5. Під робочими днями з метою виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором розуміються робочі дні, виходячи з п'ятиденного робочого тижня (усі дні тижня, крім суботи й неділі), що не є святковими неробочими днями відповідно до чинного законодавства.

16.6. Сторони зобов'язані сповіщати одна одну про зміну адреси свого місця перебування, номерів контактних телефонів і факсів, а також банківських реквізитів не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати їх зміни, про зміну адрес електронної пошти – впродовж 12 (дванадцяти) годин з моменту їх зміни. У разі порушення цього зобов'язання, повідомлення, передані по зазначених у цьому Договору реквізитах, уважаються відправленими належним чином.

16.7. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором та Додатками до нього, Сторони керуються законодавством України.

ПОПЕРЕДНІ РЕДАКЦІЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДОГОВОРУ

 • Редакція №2 Ліцензійної угоди, що діяв з 10 лютого 2020 року до 14 липня 2020 року - можна завантажити тут.
 • Редакція №1 Ліцензійної угоди, що діяв до 10 лютого 2020 року - можна завантажити тут.